آموزشگاه نگاره

محصولات ویژه ارشد حسابداری

زبان عمومی - ناصرزاده، نعمتی

  قیمت : 280,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 280,000 ریال

ریاضیات عمومی - امید محمودیان

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال

2000 تست حسابرسی - کرمی، شهبازی، عبدزاده

  قیمت : 250,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 250,000 ریال

مروری جامع بر حسابرسی - نوروش، مهرانی، کرمی

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال

مجموعه سوالات کنکور ارشد سراسری حسابداری - نوروش، کرمی، محمودیان، عرفانیان

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال

مجموعه کامل آزمون های ارشد آمار و احتمال(2000 تست)

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال

مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد دوم) - نوروش، مهرانی، کرمی، مرادی

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال

مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد اول) - نوروش، مهرانی، کرمی، مرادی

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال

مروری جامع بر حسابداری صنعتی (جلد دوم) - نوروش، مهرانی، کرمی، وافی ثانی، فرهمند، بشرویه

  قیمت : 320,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 320,000 ریال

مروری جامع بر حسابداری صنعتی (جلد اول) - نوروش، مهرانی، کرمی، وافی ثانی، فرهمند

  قیمت : 140,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 140,000 ریال

زبان تخصصی حسابداری - نوروش، ناصرزاده

  قیمت : 150,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 150,000 ریال

2000 تست ریاضی عمومی - محمودیان، عرفانیان

  قیمت : 140,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 140,000 ریال

ریاضی عمومی 1 جلد اول - مسعود آقاسی

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

ریاضی عمومی 2 جلد اول - مسعود آقاسی

  قیمت : 250,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 250,000 ریال

ریاضی عمومی 1 جلد دوم - مسعود آقاسی

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال

ریاضی عمومی - امید محمودیان

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال

راهنمای جامع زبان عمومی - ناصرزاده، نعمتی

  قیمت : 280,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 280,000 ریال

ریاضی عمومی 2 (جلد دوم) - مسعود آقاسی

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال