آموزشگاه نگاره

محصولات ویژه ارشد مدیریت مالی

زبان عمومی - ناصرزاده، نعمتی

  قیمت : 280,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 280,000 ریال

ریاضیات عمومی - امید محمودیان

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال

مدیریت مالی - تهرانی، کرمی، وافی ثانی، مناجاتی

  قیمت : 180,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 180,000 ریال

2000 تست حسابداری صنعتی - کرمی، وافی، لطفی

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال

2000 تست حسابداری مالی - کرمی، مرادی، شهیدی، اسکندر، بخشی

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال

مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک - گرجی آرا، حسینی

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

2000 تست سرمایه گذاری و ریسک - مناجاتی، گرجی آرا

  قیمت : 340,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 340,000 ریال

مجموعه سوالات کنکور ارشد سراسری مدیریت گرایش های بازرگانی، صنعتی، IT، کارآفرینی، منابع انسانی (جلد دوم) - داورونوس، فدوی، جلیلیان، جلالی، ظریفیان

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال

مجموعه کامل آزمون های ارشد آمار و احتمال(2000 تست)

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال

مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد دوم) - نوروش، مهرانی، کرمی، مرادی

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال

مروری جامع بر حسابداری مالی (جلد اول) - نوروش، مهرانی، کرمی، مرادی

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال

مروری جامع بر حسابداری صنعتی (جلد دوم) - نوروش، مهرانی، کرمی، وافی ثانی، فرهمند، بشرویه

  قیمت : 320,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 320,000 ریال

مروری جامع بر حسابداری صنعتی (جلد اول) - نوروش، مهرانی، کرمی، وافی ثانی، فرهمند

  قیمت : 140,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 140,000 ریال

2000 تست ریاضی عمومی - محمودیان، عرفانیان

  قیمت : 140,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 140,000 ریال

2000 تست اقتصاد خرد - محسن نظری

  قیمت : 250,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 250,000 ریال

2000 تست اقتصاد کلان - محسن نظری

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

ریاضی عمومی 1 جلد اول - مسعود آقاسی

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

ریاضی عمومی 2 جلد اول - مسعود آقاسی

  قیمت : 250,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 250,000 ریال

اقتصاد خرد - محسن نظری

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

ریاضی عمومی 1 جلد دوم - مسعود آقاسی

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال