آموزشگاه نگاره

محصولات ویژه ارشد مدیریت بازرگانی

زبان عمومی - ناصرزاده، نعمتی

  قیمت : 280,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 280,000 ریال

ریاضیات عمومی - امید محمودیان

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال

مجموعه سوالات کنکور ارشد سراسری مدیریت گرایش های بازرگانی، صنعتی، IT، کارآفرینی، منابع انسانی (جلد دوم) - داورونوس، فدوی، جلیلیان، جلالی، ظریفیان

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

مجموعه سوالات کنکور ارشد سراسری مدیریت گرایش های بازرگانی، صنعتی، IT، کارآفرینی، منابع انسانی (جلد دوم) - داورونوس، فدوی، جلیلیان، جلالی، ظریفیان

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال

مجموعه کامل آزمون های ارشد آمار و احتمال(2000 تست)

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال

2000 تست ریاضی عمومی - محمودیان، عرفانیان

  قیمت : 140,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 140,000 ریال

مروری جامع بر پژوهش عملیاتی - سپندارند، سبحانی مقدم

  قیمت : 140,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 140,000 ریال

2000 تست اقتصاد خرد - محسن نظری

  قیمت : 250,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 250,000 ریال

2000 تست اقتصاد کلان - محسن نظری

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

ریاضی عمومی 1 جلد اول - مسعود آقاسی

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

ریاضی عمومی 2 جلد اول - مسعود آقاسی

  قیمت : 250,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 250,000 ریال

اقتصاد خرد - محسن نظری

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

پژوهش عملیاتی - عارفه فدوی

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

ریاضی عمومی 1 جلد دوم - مسعود آقاسی

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال

زبان تخصصی مدیریت - ناصرزاده، دهدشتی

  قیمت : 300,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 300,000 ریال

ریاضی عمومی - امید محمودیان

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال

راهنمای جامع زبان عمومی - ناصرزاده، نعمتی

  قیمت : 280,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 280,000 ریال

2000 تست تئوری مدیریت - جوادین، ناصرزاده، جلیلیان، رضایی

  قیمت : 330,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 330,000 ریال

تئوری های مدیریت - جوادین، جلیلیان

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال

ریاضی عمومی 2 (جلد دوم) - مسعود آقاسی

  قیمت : 350,000 ریال
  قیمت با تخفیف : 350,000 ریال