آموزشگاه نگاره

تربیت بدنی
دپارتمان تربیت بدنی

معرفی طراحان سوال آزمونهای آزمایشی و تیم مشاوره تخصصی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی "نگاره"

 

 جناب آقای مهدی اصلانی

 

رتبه ۳ گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 رتبه ۴ گرایش بیومکانیک ورزشی

 رتبه ۴ گرایش فیزیولوژی ورزشی

در کنکور سراسری کارشناسی ارشد ۹۴

 

رتبه ۱۰ کنکور سراسری دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی سال ۹۶

 

مشاوره به داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی از سال ۱۳۹۴

 

دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران

 

معرفی طراحان سوال آزمونهای آزمایشی و تیم مشاوره تخصصی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی "نگاره"

 

 جناب آقای محمد کمالی

 

رتبه ۱۳ گرایش مدیریت ورزشی

رتبه ۲۳ گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

در کنکور سراسری کارشناسی ارشد ۹۵

 

مشاوره به داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی از سال ۱۳۹۵

 

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه تهران.

 

معرفی طراحان سوال آزمونهای آزمایشی و تیم مشاوره تخصصی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی "نگاره"

 

 جناب آقای علیرضا محمدی

 

رتبه ۲ کنکور ارشد فیزیولوژی ورزشی

رتبه ۵ رفتار حرکتی

رتبه ۱۰ آسیب و اصلاحی

رتبه ۱۰ مدیریت ورزشی

رتبه ۱۳ گرایش بیومکانیک ورزشی

در کنکور سراسری کارشناسی ارشد ۹۴

 

رتبه ۲ کنکور سراسری دکتری فیزیولوژی ورزشی سال ۹۶

 

تدریس دروس کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و مشاوره به داوطلبین کنکور ارشد از سال ۱۳۹۴

 

دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی کاربردی دانشگاه تهران

 

معرفی طراحان سوال آزمونهای آزمایشی و تیم مشاوره تخصصی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی "نگاره"

 

 جناب آقای مهدی ملازاده

 

رتبه ۱ گرایش روانشناسی ورزشی

رتبه ۱ گرایش رفتارحرکتی

رتبه ۳ گرایش مدیریت ورزشی

رتبه ۱مجموع ۵ گرایش تربیت بدنی

در کنکورسراسری کارشناسی ارشد ۹۵                                     

مشاوره و تدریس به دانشجویان و داوطلبان کارشناسی ارشد تربیت بدنی از سال ۹۵

    

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران

 

معرفی طراحان سوال آزمونهای آزمایشی و تیم مشاوره تخصصی دپارتمان تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی "نگاره"

 

 جناب آقای بابک رمادی

 

 رتبه ۴ گرایش رفتار حرکتی

 رتبه ۸ گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 رتبه ۹ گرایش بیومکانیک ورزشی

در کنکور سراسری کارشناسی ارشد ۹۵

 

دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه تهران