آموزشگاه نگاره

بودجه بندی آزمون های روانشناسی

بودجه بندی 8 مرحله آزمون آزمایشی

 ویژه کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه سراسری

 (سال تحصیلی 96 – 95)

 

25 درصد اول

نام درس

مباحث آزمون

روان شناسی عمومی

تاریخچه روان شناسی، مکاتب روان شناسی، حوزه های جدید

روان شناسی، رویکردهای بین رشته ای، شاخه های جدید علم

روان شناسی، مبانی زیست شناختی روان شناسی، رشد قبل از تولد

نظریه پردازان شناختی و اخلاقی، جیمز مارسیا

روان شناسی رشد

روان شناسی رشد چیست ( تعاریف، موضوعات اساسی، تاریخچه روان شناسی، دیدگاه های اساسی)

نظریات جان لاک، روسو، نظریه دلبستگی، کردار شناسی ( نظریه های داروین، لورتر، تین برگن، اینترورث)، پردازش اطلاعات، بوم شناختی، فرهنگی، اجتماعی، رشد پیش از تولد

روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی

تعاریف روان شناسی بهنجاری و نابهنجاری، تاریخچه DSM، تشخیص، طبقه بندی، درمان

اختلالات اضطرابی (فوبی خاص، فوبی اجتماعی، اضطراب فراگیر و...)

تعاریف و مبانی کودکان استثنایی

آمار و روش تحقیق

آمار: توزیع فراوانی، نمودارها (کمی و کیفی)، شاخص های مرکزی (نما، میانه، میانگین)، چندک ها، چولگی، شاخص های پراکندگی (دامنه تغییرات، انحراف چارکی، متوسط واریانس، انحراف معیار)، کشیدگی

روش تحقیق: انواع متغیرها (برحسب ماهیت، برحسب سنجش، برحسب کارکرد)، مقیاس های اندازه گیری (اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبی)، منابع اطلاعاتی (مقیاس، استقرا؛ و علم)، نظریه تحقیق (مفهوم تحقیق، مراحل تحقیق و ویژگی های آن)

علم النفس

آیات و روایات مرتبط با نفس، دیدگاه سقراط، افلاطون و ارسطو، علم النفس از منظر کندی، فارابی، نظریه تطهیر

روان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

تعریف و روشهای تحقیق روان شناسی فیزیولوژیک، نورون ها و کارکرد نورون ها، انتقال دهنده های عصبی، پتانسیل آرامش و فعالیت سیناپسهای تحریکی و بازداری، تاُثیر کمبود ویتامین ها بر عملکرد مغز، حافظه و یادگیری

متون تخصصی

کل مطالب

روان شناسی بالینی

مبانی روان شناسی بالینی، تاریخچه روان شناسی بالینی، روش های تحقیق در روان شناسی بالینی، تاریخچه روان شناسی بالینی، اهداف سنجش بالینی، مصاحبه بالینی، ساختار بالینی، مراحل مصاحبه، سنجش مشاهده ای، تشخیص و طبقه بندی اختلالات

 

***********************************

25 درصد دوم

نام درس

مباحث آزمون

 

روان شناسی عمومی

مباحث احساس، ادراک، آستانه مطلق

آستانه شنوایی، نظریه های بینایی، نظریه های شنوایی، نظریه های شرطی، انواع تقویت، مراحل حافظه، عوامل دخیل در فراموشی، نظریه های تفکر، داروها، مراحل خواب، هیپنوتیسم

روان شناسی رشد

نظریه های شناختی (پیاژه، ویگوتسکی)، نظریه های اخلاقی (کلبرگ و پیاژه)، برونر، گانیه، سلمن، گیلیگان، مراحل رشد از بدو تولد تا نوجوانی

روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی

اختلالات عصبی، رشدی، اختلالات جسمانی شکل، اختلالات تجزیه ای، اختلالات تغذیه ای، اختلالات دفع

استثنایی: کودکان عقب مانده و تیزهوش

 

 

 

آمار و روش تحقیق

نمرات استاندارد (نقاط درصدی، رتبه  درصدی، نمره Z، نمره Tو ...)، منحنی طبیعی، همبستگی (انواع همبستگی و ویژگی های آن)، آزمون های همبستگی (پارامتریک و غیرپارامتریک: پیرسون، اسپیرمن و ...) پیش بینی، اثر رگرسیون، خط رگرسیون

روش تحقیق: سوال تحقیق، فرضیه (ویژگی های فرضیه، انواع فرضیه)، تعریف متغیرها، ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده)، پیشینه تحقیق (تعریف و اهداف آن)، جامعه، نمونه و نمونه گیری (اصول نمونه گیری، مراحل و روش ها آن)

علم النفس

علم النفس از دیدگاه ابن سینا، امام محمد غزالی، ابن رشد، سهروردی، خواجه نصیر طوسی

روان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

نحوه تکمیل دستگاه عصبی در مرحله جنینی، دستگاه دیداری و شنیداری، دستگاه عصبی مرکزی، قشر مخ و نواحی مختلف آن، دوپاره مغز، اعصاب مغزی

متون تخصصی

کل مطالب

 

روان شناسی بالینی

آزمون و سنجش در روان شناسی بالینی ( هوش، شخصیت، رفتار)، مفاهیم اصلی روان آزمایی، آزمون های کارکرد عقلانی، آزمون مربوط به نگرش ها، علایق، آزمون آسیب شناسی روانی و شخصیت، وضعیت فعلی روان آزمایی

 

***********************************

25 درصد سوم

نام درس

مباحث آزمون

روان شناسی عمومی

انگیزش و هیجان، نظریه های مشوق، نظریه های درونی، نظریه جیمز لانگر، نظریه شاخته، آزمون های هوش، آزمونهای شخصیت، مکانیزم های دفاعی، استرس، فشار روانی، نظریه کوباسا، نظریه فریدمن و بررسی انواع اختلالات روانی

روان شناسی رشد

نظریه های اریکسون، مارسیا، والن، گزل، فروید، نظریه های زبان، مراحل رشد نوجوانی (کلمان، دبس، الکاین)

روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی

اختلالات جنسی، اختلالات خواب، دلیریوم، زوال عقل، اختلالات شناختی، اختلالات مصرف مواد

استثنایی: اختلالات بینایی و شنوایی

آمار و روش تحقیق

آمار: نمونه گیری (قضیه حد مرکزی، خطای استاندارد نمونه گیری)، برآورد (فاصله اطمینان جامعه، ویزگی های برآورد)، آزمون فرضیه ( فرضیه آماری و آزمون آن، انواع خطا در استنباط آماری، تشخیص معناداری، آزمون های تک دامنه و دو دامنه)

روش تحقیق: انواع تحقیق (بنیادی، کاربردی، میدانی، آزمایشگاهی و ...)، تحقیق کمی و کیفی (مکاتب زیرساخت، اهداف، ویژگی ها)، طرح های آزمایشی (ویژگی ها و انواع آن)، روایی درونی و بیرونی ( عوامل تهدید کننده، اعتبار آزمایش)

 

علم النفس

علم النفس از دیدگاه ملاصدرا، انسان از نگاه قرآن(مباحث روح، قلب، اراده)، عقل از منظر قرآن، نظریات جدید در رابطه با نفس و بدن

روان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

الکتروآنسفالوگرافی، تعریف انگیزش، نظریه های فیزیولوژیک انگیزش، نظریه های روان کاوی، نظریه هال، نظریه انتظار ارزش

متون تخصصی

کل مطالب

روان شناسی بالینی

روان درمانی (کلیات، دیدگاه های روان کاوی، پدیدارشناسی)، روان شناسی بالینی کودک، روان شناسی سلامتی

 

*************************************

25 درصد چهارم

نام درس

مباحث آزمون

روان شناسی عمومی

نظریه های روان درمانی (رفتارگرایی، شناختی، انسان گرا، زیست شناختی، روان کاوی)، روان شناسی اجتماعی (نفوذ اجتماعی، همنوایی، ناهمگونی شناختی)

روان شناسی رشد

نظریه های بزرگسالی ویلانت، لوینسون، نظریه های پیری و مرگ، مراحل رشد، میانسالی و کهنسالی، آنا فروید، اشپیتز، ماهلر، لئونتیف، هارتمن

روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی

اختلال های خوردن، اختلالات شخصیت، اسکیزوفرنی، تمامی اختلالات دیگر در حوزه استثنایی

آمار و روش تحقیق

آمار: آزمون های ناپارامتریک (آزمون های مجذورخی، ویلکاکسون، لامن ویتنی، فریدمن، کراسکال، والیس و ...)، آزمون های پارامتریک (آزمون های تک گروهه، دو گروهه، چند گروهه: آزمون T، آزمون تحلیل واریانس و انواع آن، آزمون تحلیل کواریانس و... )

روش تحقیق: روش پیمایشی (اهداف، ویژگی ها و انواع آن)، روش پس رویدادی (اهداف، ویژگی ها)، روش آزمایشی ( اهداف، ویژگی ها)، طرح های آزمایشی (ویژگی ها و انواع آن)، روایی درونی و بیرونی (عوامل تهدیدکننده، اعتبار آزمایش)

علم النفس

غریزه، فطرت، شخصیت، انواع سازمان های روانی، بهداشت روان از دیدگاه اسلامی، هوش و عقل

روان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

نظریه های اسناد، نظریه های انسان گرایی، نظریه های جیمز لانگه، نظریه های شناختی هیجان، نظریه های زیستی هیجان، نظریه های تحولی هیجان، نظریه های بالینی هیجان، نظریه های اجتماعی و نقش فرهنگ در هیجان

متون تخصصی

کل مطالب

روان شناسی بالینی

دیدگاه های شناختی ، رفتاری، گروه درمانی، طب رفتاری، روان شناسی بالینی کودک، زوج درمانی، واقعیت درمانی، گشتالت درمانی، یکپارچه سازی روان درمانی

 
 

 

تلفن  88895070

   WWW.Negareh.ac.ir