آموزشگاه نگاره

تأسیس یکی از بزرگترین مراکز نمایندگی موسسه در استان کرمان

  • تعداد بازدید: 1914
  • آدرس دفتر نمایندگی موسسه آموزش عالی آزاد نگاره در استان کرمان:

    کرمان- خیابان بهشتی- سمت چپ نبش سه راه 24 آذر- موسسه رایان گرافیک

    شماره تماس دفتر:                        32454784-034

                                                      034-32462165

    مدیر اجرایی: خانم ولی بحرینی         09131995504