آموزشگاه نگاره

مدیریت مالیبودجه بندی سوالات

بودجه بندی و سر فصل سوالات

 

ردیف

مبحث

تعداد تقریبی سوال

زبان عمومی و تخصصی- 30 سوال

1

Vocabulary

10

2

Grammer Or Cloze Test

5

3

Reading Coprehension

15

اقتصاد کلان - 10 سوال

1

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

0-2

2

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

0-2

3

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

2-4

4

بازار پول و سیاستهای پولی

0-3

5

تعادل همزمان در بازارهای کالاها، خدمات و  پول

2-4

6

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

0-3

7

نظریه های تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس

0-2

8

تراز بازرگانی

0-2

اقتصاد خرد - 10 سوال

1

عرضه ، تقاضا و تعادل

0-3

2

کشش

2-4

3

نظریه های رفتار مصرف کننده

0-4

4

نظریه های رفتار تولید کننده

1-3

5

هزینه

0-3

6

بازار رقابت کامل

0-3

7

بازار انحصار فروش

0-2

ریاضیات - 13 سوال

1

مجموعه ها

0-1

2

تابع

1-2

3

ماتریس

2-3

4

توابع دو یا سه متغیره

2-3

5

بسط دو جمله ای

0-1

6

حد و پیوستگی

1-2

7

مشتق و دیفرانسیل

3-5

8

انتگرال و کاربرد آن

2-3

9

غیره (بردار، سری، کاربرد ریاضیات و ...)

1-2

آمار - 7 سوال

1

مقدمات آمار توصیفی

0-1

2

شاخصهای مرکزی

0-1

3

شاخصهای پراکندگی،چولگی و کشیدگی

2-3

4

آنالیز ترکیبی و نظریه احتمال

1-2

5

متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع

1-2

6

توزیعهای گسسته و پیوسته

1-2

7

برآورد (تخمین) نقطه ای و فاصله ای

0-1

8

آزمون فرض آماری

0-1

9

رگرسیون و ضریب همبستگی

0-1

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک- 15 سوال

1

مفاهیم سرمایه گذاری و داراییهای مالی

1-2

2

نحوه معاملات اوراق بهادار

0-1

3

ریسک، بازده و مطلوبیت سرمایه گذاری

2-5

4

تجزیه و تحلیل پرتفوی

2-5

5

نظریه بازار سرمایه

2-4

7

مدلهای عاملی

1-2

8

ارزیابی عملکرد پرتفوی

1-2

10

قیمتگذاری اوراق بهادار

1-2

11

قراردادهای آتی و برگ اختیار معامله

4-7

مدیریت مالی - 15 سوال

1

کلیات

0-1

2

کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

2-3

3

برنامه ریزی سود تجزیه و تحلیل اهرمها

2-3

4

برنامه ریزی یا بودجه بندی مالی

0-1

5

سیاست سرمایه در گردش

0-2

6

بودجه بندی سرمایه

2-5

7

بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری

2-3

8

ارزش شرکت

2-4

9

هزینه سرمایه و ساختار سرمایه

2-3

10

تقسیم سود

1-2

حسابداری مالی و صنعتی - 15 سوال

متعاقبا اعلام می شود
 

 ضرایب دروس

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

ضرایب مربوط به رشته مدیریت مالی و همچنین رشته مالی (گرایشهای مدیریت مالی و ریسک، بانکداری، حقوق مالی، تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز و بیمه -مستغلات) یکسان و به صورت جدول زیر می باشد

شماره دفترچه

نام درس

ضریب

تعداد سوالات

زمان پاسخگویی

1

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

2 15

150

تئوریهای مدیریت

2 30

زبان عمومی و تخصصی

2

30

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

4

15

حسابداری مالی و صنعتی

4

15

ریاضی و آمار

3

20

اقتصاد خرد و کلان

3

20

مدیریت مالی

4

15

 


دانشگاههای ارائه دهنده

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته / گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت مالی 8 -

 

روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) –تهران مدیریت مالی 10 -

فقط زن

روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مالی 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی مدیریت مالی 10 -

محل تحصیل تهران

روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت مالی 10 -

 

روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مالی 10 -

 

روزانه دانشگاه یزد مدیریت مالی 6 -

آموزش محور

روزانه دانشگاه یزد مدیریت مالی 7 -

 

روزانه دانشگاه تهران مالی گرایش بانکداری 3 -

 

روزانه دانشگاه تهران مالی گرایش بیمه – مستغلات 3 -

پذیرش با عنوان مالی- گرایش بیمه

روزانه دانشگاه تهران مالی گرایش بیمه – مستغلات 3 -

پذیرش با عنوان مالی- گرایش مستغلات

روزانه دانشگاه تهران مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 3 -  
روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 10 -

 

نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران مدیریت مالی 5 -

فقط زن

نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مالی 5 -

 

نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مالی 10 -

 

نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت مالی 4 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران مالی گرایش بانکداری 3 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران مالی گرایش بیمه – مستغلات 3 -

پذیرش با عنوان مالی- گرایش بیمه

نوبت دوم دانشگاه تهران مالی گرایش بیمه – مستغلات 3 -

پذیرش با عنوان مالی- گرایش مستغلات

نوبت دوم دانشگاه تهران مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 3 -

 

غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) مدیریت مالی 15 -

فقط زن

غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند مدیریت مالی 15 -

فقط مرد

غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین مدیریت مالی 20 -

 

غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان مدیریت مالی 20 -

 

غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی قشم مدیریت مالی 20 -

 

غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کار – قزوین (محل تحصیل واحد خرمدره) مدیریت مالی 20 -

 

غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت مدیریت مالی 20 -

 

غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پرندک – پرند مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم –تهران مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم –تهران مالی گرایش بانکداری 20 -  
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت مالی 40 -

آموزش محور

پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) مدیریت مالی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران مدیریت مالی 10 -

 

پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت مالی - 10

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت مالی 7 -

 

پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مالی گرایش بیمه - مستغلات 15 -

پذیرش با عنوان مالی- گرایش بیمه

پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مالی گرایش بیمه - مستغلات 15 -

پذیرش با عنوان مالی- گرایش مستغلات

 
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در کدرشته های زیر پذیرش انجام شده است

 
دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته /گرایش

ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (محل تحصیل تهران)

مدیریت مالی

2 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (محل تحصیل تهران)

مدیریت مالی

3 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین

مدیریت مالی

14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان

مدیریت مالی

10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم

مدیریت مالی

20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار – قزوین (محل تحصیل واحد خرمدره)

مدیریت مالی

15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت

مدیریت مالی

16  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

10  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک – پرند

مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

5  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج)

مدیریت مالی

10  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت مالی

7

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش)

مالی گرایش بیمه - مستغلات

15

پذیرش با عنوان مالی گرایش بیمه

پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش)

مالی گرایش بیمه - مستغلات

15

پذیرش با عنوان مالی گرایش مستغلات

 
 


نمونه کارنامه رتبه های برتر

 

زبان

اصول مدیریت اسلامی

ریاضی آمار

تئوری مدیریت

اقتصاد

مالی

ریسک

حسابداری

معدل

نمره کل (تراز)

رتبه

0

0

43.33

0

50

86.67

55.56

76.19

19.36

9390

2

0

26.67

80

0

40

71.11

53.33

66.67

14.57

9066

3

0

0

60

0

46.67

62.22

48.89

73.81

19.12

8758

5

0

40

51.67

0

56.67

51.11

35.56

80.95

17.61

8709

8

73.33

15.56

60

-1.1

28.33

60

60

42.86

14.5

8505

10

0

6.67

40

0

25

60

68.89

83.33

16.56

8486

11

11.11

17.78

58.33

0

25

68.89

28.89

71.43

19.37

8299

18

0

0

30

16.67

45

62.22

44.44

76.19

18.67

8262

19

0

0

35

0

36.67

75.56

51.11

80.95

14.99

8253

20

12.22

33.33

61.67

0

21.67

66.67

53.33

52.38

15.06

8164

25

0

0

60

3.33

56.67

20

40

92.86

18.08

8063

30

0

8.89

55

12.22

30

48.89

51.11

76.19

15.08

7982

32

43.33

20

0

0

61.67

60

53.33

54.76

15.75

7932

34

0

35.56

53.33

40

50

44.44

35.56

59.52

13.14

7899

36

0

22.22

18.33

15.56

28.33

62.22

37.78

83.33

16.88

7819

40

0

0

10

0

38.33

82.22

48.89

66.67

16

7647

46

0

8.89

10

0

55

60

40

59.52

16.58

7155

78

22.22

13.33

43.33

5.56

46.67

28.89

26.67

76.19

14.47

7127

82

0

55.56

16.67

0

40

71.11

13.33

57.14

14.65

6940

99

5.56

0

0

0

50

26.67

37.78

90.48

17.67

6812

116

0

2.22

13.33

12.22

41.67

66.67

64.44

26.19

14.17

6735

124

31.11

0

38.33

0

36.67

62.22

40

23.81

15.38

6650

131

0

22.22

28.33

27.78

23.33

28.89

26.67

47.62

15.66

6073

188

0

37.78

0

-1.1

38.33

33.33

33.33

57.14

16.32

6048

189

74.44

51.11

60

54.44

50

0

0

0

13.69

5827

215

0

44.44

-1.66

0

51.67

13.33

0

90.48

15.9

5817

218

0

4.44

0

6.67

43.33

44.44

26.67

61.9

13.3

5751

231

10

6.67

13.33

0

28.33

46.67

28.89

45.24

14.17

5561

262

0

0

55

0

50

35.56

-4.43

57.14

12.25

5542

266

65.56

6.67

60

54.44

46.67

0

0

0

17.66

5470

278

55.56

37.78

48.33

61.11

38.33

0

0

0

17.72

5447

284

51.11

24.44

48.33

58.89

40

0

0

0

19.54

5402

292

60

22.22

36.67

37.78

55

0

0

0

19.11

5238

313منابع

منابع کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی

 

 مدیریت مالی:

آموزش گام به گام مدیریت مالی ( درس و تست) ، رضا مناجاتی ، انتشارات نگاه دانش

حسابداری مالی و صنعتی:

مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی ، نوروش – کرمی ، انتشارات کتاب نو

2000 تست حسابداری مالی و صنعتی ، کرمی ، انتشارات نگاه دانش

 

سرمایه گذاری و ریسک:

مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، گرجی آرا

کتاب 2000 تست سرمایه گذاری ریسک، گرجی آرا- مناجاتی

 

اقتصاد خرد و کلان:

اقتصاد خرد، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

اقتصاد کلان، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

 

ریاضی:

ریاضیات عمومی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست ریاضی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

 

آمار:

2000 تست آمار ، طورانی ، انتشارات نگاه دانش

کتابچه آمار و احتمال ، طورانی ، انتشارات نگاره

 

 

تئوری مدیریت:

مروری جامع بر تئوری‌های مدیریت ، دکتر سید جوادین-جلیلیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست تئوری های مدیریت، سیدجوادین-جلیلیان، نگاه دانش

 

 

زبان :

زبان عمومی مدیریت، ناصرزاده-نعمتی، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، منصوریان، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، ناصرزاده-دهدشتی، نگاه دانش

زبان عمومی زیر ذره بین، جهانشاهی، نگاه دانش

 

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

 

مدیریت ما ، علی اصغر پورعزت ، انتشارات بنیاد نهج البلاغه

اصول و مبانی مدیریت در اسلام ، دکتر سید محمد مقیمی ، انتشارات راه دانش

مبانی مدیریت اسلامی، دکتر رضا نجاری، انتشارات دانشگاه پیام نور