آموزشگاه نگاره

MBAضرایب دروس

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

نام درس

ضریب

تعداد سوالات

زمان پاسخگویی

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

2

40

180

ریاضیات عمومی 1و2

2

30

زبان تخصصی

1

100

90

 


رتبه های برتر و محل قبولی داوطلبان

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته MBA

رتبه

محل قبولی

48

دانشگاه تهران روزانه گرایش مدیریت عملیات محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی

86

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه

88

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه

151

دانشگاه علوم اقتصادی شبانه گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور

270

دانشگاه شاهرود روزانه

284

دانشگاه سمنان روزانه گرایش مدیریت بازاریابی

366

دانشگاه سمنان روزانه گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

377

دانشگاه اصفهان مجازی شیوه آموزش محور

424

دانشگاه شاهرود روزانه شیوه آموزش محور

468

دانشگاه اصفهان مجازی شیوه آموزش محور

540

دانشگاه علوم و فنون مازندران-بابل (غیرانتفاعی) با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان

545

دانشگاه پیام نور-مرکز تهران شیوه آموزش محور

721

دانشگاه اصفهان مجازی شیوه آموزش محور

914

مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز-تهران شیوه آموزش محور

1009

مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز-تهران شیوه آموزش محور

 

 منابع پیشنهادی

 

زبان تخصصی

کتاب تافل دکتر سیدمحمدرضا ناصرزاده انتشارات نگاه دانش

کتاب 504 واژه دکتر ناصرزاده و دکتر اشراقی

 

ریاضی عمومی

کتاب ریاضی عمومی استادمسعود آقاسی درس و تست (4جلد ) انتشارات نگاه دانش و جزوه استاد تاجیک

 

GMAT

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی استاداحمد صداقت جلد 1و 2 انتشارات نگاه دانش جزوه استاد طورانی

*مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA انتشارات نگاه دانش