آموزشگاه نگاره

اجراییضرایب دروس

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات

نام درس

ضریب

تعداد سوالات

زمان پاسخگویی

زبان عمومی و تخصصی انگلیسی

1

30

180

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

2

40

دانش مسائل روز

2

30

نظریه های عمومی مدیریت

2

30

زبان فارسی

1

25

 

 

 

 منابع مطالعاتی پیشنهادی

 

 

زبان تخصصی

کتاب تافل دکتر سیدمحمدرضا ناصرزاده انتشارات نگاه دانش

کتاب زبان تخصصی دکتر منصوریان انتشارات نگاه دانش

 

زبان عمومی

کتاب زبان عمومی دکتر سیدمحمدرضا ناصرزاده انتشارات نگاه دانش

کتاب 504 واژه دکتر ناصرزاده و دکتر اشراقی

 

تئوریهای مدیریت

کتاب مروری جامع بر نظریه های مدیریت دکتر سید رضا سید جوادین انتشارات نگاه دانش

کتاب تئوریهای مدیریت آقایان حسان، سپندار، پرگان انتشارات کتاب نوین

مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت دکتر سید جوادین و دکتر ناصرزاده

کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی

کتاب مبانی سارمان دکتر رضاییان

کتاب منابع انسانی دکتر سعادت

 

ادبیات

زبان و ادبیات فارسی محمد جواد زینلی انتشارات نگاه دانش

 

دانش مسائل روز

کتاب دکتر سید رضا سیدجوادین

انتشارات نگاه دانش

 

 

GMAT

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی استاداحمد صداقت جلد 1و 2 انتشارات نگاه دانش جزوه استاد طورانی

جزوه GMAT استاد طورانی