آموزشگاه نگاره

مدیریت ITبودجه بندی سوالات

 

ردیف

مبحث

تعداد تقریبی سوال

زبان عمومی و تخصصی- 30 سوال

1

Vocabulary

10

2

Grammer Or Cloze Test

5

3

Reading Coprehension

15

اقتصاد کلان - 10 سوال

1

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

0-2

2

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

0-2

3

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

2-4

4

بازار پول و سیاستهای پولی

0-3

5

تعادل همزمان در بازارهای کالاها، خدمات وپول

2-4

6

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

0-3

7

نظریه های تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس

0-2

8

تراز بازرگانی

0-2

اقتصاد خرد - 10 سوال

1

عرضه ، تقاضا و تعادل

0-3

2

کشش

2-4

3

نظریه های رفتار مصرف کننده

0-4

4

نظریه های رفتار تولید کننده

1-3

5

هزینه

0-3

6

بازار رقابت کامل

0-3

7

بازار انحصار فروش

0-2

ریاضیات - 13 سوال

1

مجموعه ها

0-1

2

تابع

1-2

3

ماتریس

2-3

4

توابع دو یا سه متغیره

2-3

5

بسط دو جمله ای

0-1

6

حد و پیوستگی

1-2

7

مشتق و دیفرانسیل

3-5

8

انتگرال و کاربرد آن

2-3

9

غیره (بردار، سری، کاربرد ریاضیات و ...)

1-2

آمار - 7 سوال

1

مقدمات آمار توصیفی

0-1

2

شاخصهای مرکزی

0-1

3

شاخصهای پراکندگی،چولگی و کشیدگی

2-3

4

آنالیز ترکیبی و نظریه احتمال

1-2

5

متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع

1-2

6

توزیعهای گسسته و پیوسته

1-2

7

برآورد (تخمین) نقطه ای و فاصله ای

0-1

8

آزمون فرض آماری

0-1

9

رگرسیون و ضریب همبستگی

0-1

پژوهش عملیاتی- 15 سوال

1

مفاهیم کلی

0-1

2

مدلسازی

0-2

3

حل ترسیمی

0-2

4

حل از روش سیمپلکس

1-3

5

مساله ثانویه

1-3

6

تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتری

2-4

7

شکل ماتریسی مدل برنامه ریزی خطی

1-2

8

حمل و نقل

2-3

9

شبکه

0-2

10

تخصیص

0-2

11

عدد صحیح و صفر و یک

2-3

12

برنامه ریزی پویا

0-1

13

برنامه ریزی غیرخطی

2

مدیریت تولید - 15 سوال

1

مفاهیم مدیریت تولید

1-2

2

تجزیه و تحلیل هزینه ها

1-2

3

برنامه ریزی سیستم های غیرپیوسته

1-2

4

پیش بینی تقاضا

1-2

5

برنامه ریزی ظرفیت

0-1

6

مکان یابی

0-2

7

کارسنجی و زمان سنجی

1-3

8

برنامه ریزی جامع

0-2

9

کنترل موجودی

1-3

10

برنامه ریزی مواد

1-2

11

مدیریت پروژه

1-2

12

کنترل کیفیت

1-2

13

نگهداری و تعمیرات

1-2

14

منحنی یادگیری

0-1

15

لی اوت

1-2

16

متفرقه

0-2

تئوریهای مدیریت- 30 سوال

1

کلیات

3-5

2

سازماندهی

2-5

3

رهبری

1-3

4

منابع انسانی

2-4

5

برنامه ریزی

2-3

6

تصمیم گیری

2-4

7

متفرقه رفتار سازمانی (انگیزش، یادگیری، تجزیه و تحلیل مراوده ای، تغییر، تضاد و تعارض))

3-4

8

ادراک

1-3

9

تجزیه و تحلیل سیستم

1-3

10

مکاتب مدیریت (کلاسیک، نئوکلاسیک، اقتضایی)

2-5

11

خلاقیت و نوآوری

1-3

12

فرهنگ

1

مدیریت بازاریابی - 15 سوال

1

پیش بینی فروش

0-2

2

استراتژیهای بازاریابی

2-3

3

تحقیقات بازار

0-1

4

رفتار مصرف کننده

1-2

5

قیمتگذاری

1-3

6

ترفیع

1-3

7

کانال توزیع

0-1

8

مدیریت محصولات

1-3

9

مدیریت بازاریابی بین الملل و صادرات

1-3

10

خدمات

0-1

11

تقسیم بندی بازار

1-3

12

سایر مباحث )کلیات، معرفی بازاریابی، انواع بازاریابی و ...)

1-3

 

 دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت IT

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات سال 1391

دوره تحصیلی

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

نیمسال

توضیحات

اول

دوم

روزانه

دانشگاه الزهرا (س)

8

-

فقط زن

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

6

-

 

روزانه

دانشگاه تربیت مدرس

2

-

فقط مرد - بورسیه کارکنان رسمی شاغل در نیروی انتظامی - شرایط در انتهای دفترچه

روزانه

دانشگاه تهران

11

-

 

روزانه

دانشگاه خوارزمی تهران

10

-

محل تحصیل کرج

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

7

-

گرایش کسب و کار الکترونیکی

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی

10

-

 

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

10

-

فقط زن-گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی

10

-

فقط مرد-گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته

شبانه

دانشگاه الزهرا (س)

5

-

فقط زن

شبانه

دانشگاه الزهرا (س)

4

-

فقط زن- شیوه آموزش محور

شبانه

دانشگاه تهران

-

10

 

شبانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

4

-

گرایش کسب و کار الکترونیکی

شبانه

دانشگاه شهید بهشتی

2

-

 

شبانه

دانشگاه علامه طباطبایی

10

-

فقط زن-گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته-شیوه آموزش محور

شبانه

دانشگاه علامه طباطبایی

10

-

فقط مرد-گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته-شیوه آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور-مرکز بندرعباس(واحد قشم)

15

-

گرایش کسب و کار الکترونیک-شیوه آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور-مرکز تهران

8

-

گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته

پیام نور

دانشگاه پیام نور-مرکز تهران

8

-

گرایش مدیریت دانش

پیام نور

دانشگاه پیام نور-مرکز تهران

8

-

گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

پیام نور

دانشگاه پیام نور-مرکز تهران

8

-

گرایش کسب و کار الکترونیک

پیام نور

دانشگاه پیام نور-مرکز تهران

15

-

گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته-شیوه آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور-مرکز تهران

15

-

گرایش مدیریت دانش-شیوه آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور-مرکز تهران

15

-

گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی -شیوه آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور-مرکز تهران

15

-

گرایش کسب و کار الکترونیک-شیوه آموزش محور

غیر انتفاعی

موسسه غیر انتفاعی تعالی - قم

18

-

فناوری اطلاعات و مدیریت

غیر انتفاعی

موسسه غیر انتفاعی جهاددانشگاهی یزد - اشکذر

7

-

گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته

غیر انتفاعی

موسسه غیر انتفاعی جهاددانشگاهی یزد - اشکذر

7

-

گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

غیر انتفاعی

موسسه غیر انتفاعی جهاددانشگاهی یزد - اشکذر

7

-

گرایش نظام کیفیت فراگیر

غیر انتفاعی

موسسه غیر انتفاعی میزان - تبریز

18

-

 

مجازی

دانشگاه پیام نور - مرکز تهران

60

-

گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته-شیوه آموزش محور

مجازی

دانشگاه پیام نور - مرکز تهران

60

-

گرایش مدیریت دانش-شیوه آموزش محور

مجازی

دانشگاه پیام نور - مرکز تهران

60

-

گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی -شیوه آموزش محور

مجازی

دانشگاه پیام نور - مرکز تهران

60

-

گرایش کسب و کار الکترونیک-شیوه آموزش محور

مجازی

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

60

-

گرایش کسب و کار الکترونیکی-شیوه آموزش محور

مجازی

دانشگاه شهید بهشتی

60

-

شیوه آموزش محور

مجازی

دانشگاه فردوسی مشهد

30

-

شیوه آموزش محور

مجازی

موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز - تهران

20

-

گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته-شیوه آموزش محور

مجازی

موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز - تهران

20

-

گرایش مدیریت دانش - شیوه آموزش محور

مجازی

موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز - تهران

20

-

گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی - شیوه آموزش محور

بین الملل

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

11401

-

گرایش کسب و کار الکترونیکی - محل تحصیل واحد بین الملل چابهار

بین الملل

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

20

-

گرایش کسب و کار الکترونیکی-محل تحصیل پردیس زاهدان دانشگاه سیستان بلوچستان

 

 

 

 ضرایب دروس

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات 

نام درس

ضریب

تعداد سوالات

زمان پاسخگویی

زبان عمومی و تخصصی

3

30

150

 

تئوری های مدیریت

3

30

تحقیق در عملیات

2

15

ریاضی و آمار

2

20

اقتصاد خرد و کلان

2

20

مدیریت تولید

2

15

بازاریابی

2

15

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

2

15
 

 

 منابع مطالعاتی پیشنهادی

منابع کارشناسی ارشد گرایش مدیریت IT

 

 اقتصاد خرد و کلان:

اقتصاد خرد، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

اقتصاد کلان، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

 

 

ریاضی:

ریاضیات عمومی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست ریاضی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

 

 

آمار:

2000 تست آمار ، طورانی ، انتشارات نگاه دانش

کتابچه آمار و احتمال ، طورانی ، انتشارات نگاره

 

 

زبان :

زبان عمومی مدیریت، ناصرزاده-نعمتی، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، منصوریان، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، ناصرزاده-دهدشتی، نگاه دانش

زبان عمومی زیر ذره بین، جهانشاهی، نگاه دانش

 

 

تئوری مدیریت:

مروری جامع بر تئوری‌های مدیریت ، دکتر سید جوادین-جلیلیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست تئوری های مدیریت، سیدجوادین-جلیلیان، نگاه دانش

 

مدیریت تولید:

مدیریت تولید و عملیات ، هایده متقی ، انتشارات آوای شروین

 

 

پژوهش عملیاتی:

تحقیق در عملیات ، صادق سپندارند ، انتشارات نگاه دانش

 

مدیریت بازاریابی:

مدیریت بازاریابی ، رضا مناجاتی ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست، جلیلیان، انتشارات نگاه دانش

 

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام:

 

مدیریت ما ، علی اصغر پورعزت ، انتشارات بنیاد نهج البلاغه

اصول و مبانی مدیریت در اسلام ، دکتر سید محمد مقیمی ، انتشارات راه دانش

مبانی مدیریت اسلامی، دکتر رضا نجاری، انتشارات دانشگاه پیام نور