آموزشگاه نگاره

تربیت بدنیضرایب و تعداد سوالات در گرایش های مختلف

 

ضرایب گرایشات

تعداد تست

نام درس

مدیریت ورزشی

حرکات اصلاحی

 و آسیب شناسی

رفتار حرکتی

بیومکانیک

 ورزشی

فیزیولوژی 

ورزشی

تربیت بدنی و

 علوم ورزشی

3

3

3

3

3

3

30

زبان عمومی و تخصصی

1

1

1

1

4

2

20

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

3

2

2

2

2

2

20

آمار،سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

1

2

2

4

2

2

20

حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

2

1

4

1

1

2

20

رشد و یادگیری حرکتی

1

4

1

2

1

1

20

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

4

1

1

1

1

1

20

مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی

 

 منابع مطالعاتی پیشنهادی رشته تربیت بدنی

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی

منابعی را که انتشاراتی ها به عنوان منابع ارشد معرفی می کنند . غالبا کتابهای خود آن انتشارات هستند و تقریبا فاقد ارزش امتحانی و کنکوری هستند که جهت فروش کتابهای خودشان از آنها به عنوان منبع یاد میکنند . در صورتی که منابع زیر توسط دانشجویانی که در آخرین کنکور ارشد تربیت بدنی دارای رتبه ممتاز هستند تهیه شده و به صورت رایگان در اختیار دواطلبان قرار می گیرد . و هیچ قصد سودجویی و فروش کتاب هم وجود ندارد.

 

1- فیزیولوژي و تغذیه ورزشی:

منبع اصلی:

1)فیزیولوژي ورزشی و فعالیت بدنی، ترجمه دکتر ضیاء معینی و همکاران،انتشارات مبتکران

2)اصول بنیادي فیزیولوژي ورزشی ( 1)، ترجمه دکتر گائینی و دکتر دبیديروشن، انتشارات سمت

منبع کمکی:

3) فیزیولوژي ورزشی ( 1) ترجمه دکتر نیک بخت، انتشارات پیام نور

4) فیزیولوژي ورزشی (جلد اول)، ترجمه دکتر خالدان، انتشارات دانشگاه تهران

5) مبانی تغذیه ورزشی و فعالیت بدنی، ترجمه دکتر محبی و دکتر فرامرزي،انتشارات سمت

6)فیزیولوژي ورزشی انرژي و تغذیه، ترجمه دکتر خالدان، انتشارات سمت

 

2- آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی:

منبع اصلی:

1) آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی، کوهن و هالیدي، ترجمه دکتر دلاور، انتشارات رشد

2) سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی و علوم ورزشی، دکترشیخ و شهبازي، انتشاراتبامداد کتاب

منبع کمکی:

3)سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی، همتی نژاد و رحمانی نیا انتشارات دانشگاه پیام نور

 

3- حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی:

منبع اصلی:

1) اصول حرکت شناسی ساختاري، تامپسون، ترجمه دکتر دبیدي روشن، انتشارات سمت

2)حرکت شناسی، دکتر تند نویس، انتشارات بامداد کتاب

منبع کمکی:

3)مقدمات بیومکانیک ورزشی، دکتر حیدر صادقی، انتشارات سمت

4) بیومکانیک تکنیکهاي ورزشی، جیمز هی، ترجمه دکتر مهدي نمازي زاده، انتشاراتدانشگاه تهران

بیومکانیک امیر سرشین انتشارات حتمی

 

4- رشد و یادگیري حرکتی:

منبع اصلی:

1) رشد و تکامل حرکتی در طول عمر، کانلین ام، هی وود، ترجمه دکتر مهدي نمازي زاده،دکتر محمد اصلانخانی، انتشارات سمت

2)رشد حرکتی انسان، وي، گریگوري پاینه و لاري دي، ایساکس، ترجمه دکتر حسن خلجی،داریوش خواجوي، انتشارات دانشگاه اراك

3)یادگیري حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین، ریچارد اي، اشمیت، ترجمه دکتر مهدي نمازيزاده، دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوي، انتشارات سمت

4)یادگیري حرکتی، ریجارد اي، مگیل، ترجمه دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوي، دکترمعصومه شجاعی، انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی

 

5- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی:

منبع اصلی:

1)حرکات اصلاحی، دکتر دانشمندي، علیزاده و قراخانلو، انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی

2) پیشگیري و درمان آسیبهاي ورزشی، دکتر قراخانلو، علیزاده و دانشمندي، انتشاراتپژوهشکده تربیت بدنی

منبع کمکی:

1)آسیب شناسی دکتر خداداد . انتشارات بامداد

2)حرکات اصلاحی دکتر سخنگویی

 

6- مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی:

منبع اصلی:

1) مدیریت سازمانهاي ورزشی، دکتر سجادي، انتشارات سمت

2) مدیریت و طرز اجراي مسابقات، دکتر حمیدي، انتشارات بامداد کتاب

منبع کمکی:

3)مدیریت سازمانها و طرز اجراي مسابقات ورزشی ، دکتر کوزه چیان و معصومه کلاته،انتشارات کاشفان مجد

4) مدیریت سازمانهاي ورزشی، دکتر حمیدي، انتشارات دانشگاه پیام نور