آموزشگاه نگاره

مهندسی شیمیضرایب دروس کنکور ارشد

 

مواد امتحانی ضرائب دروس تعداد سوال از شماره تا شماره
زبان انگلیسی - عمومی و تخصصی 1 30 1 30
انتقال حرارت 1 و 2 3 15 31 45
ترمودینامیک 1 و 2 3 20 46 65
مکانیک سیالات 1 و 2 2 15 66 80
کنترل فرآیندها 1 15 81 95
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 4 20 96 115
سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی 2 15 116 130
ریاضیات (کاربردی-عددی) 3 20 131 150

 

  

  نمونه کارنامه رتبه های برتر

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

رتبه کنکور کارشناسی ارشد

دانشگاه پذیرفته شده 

 گرایش پذیرفته شده

دوره تحصیلی

میانگین درصد

زبان

انتقال حرارت

ترمودینامیک

سیالات

کنترل فرآیند

انتقال جرم

سینتیک و طراحی رآکتور

کاربرد ریاضیات

1

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرآیندها

روزانه

60.68

0

50

62

50

56

72

62

83

5

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرآیندها

روزانه

58

0

22

80

53

93

70

84

50

10

دانشگاه صنعتی شریف

فرآیندهایجداسازی

روزانه

51.74

0

58

60

47.62

80

44

71

45

12

دانشگاه صنعتی شریف

مدلسازی، شبیه سازی و کنترل

روزانه

53.21

0

48

51

57

24

68

56

64

21

دانشگاه صنعتی شریف

فرآیندهایجداسازی

روزانه

52.16

0

53

58

46

44

57

60

58

28

دانشگاه صنعتی شریف

محیط زیست

روزانه

46.42

0

30

73

25

0

47

70

65

32

دانشگاه صنعتی شریف

فرآیندهایجداسازی

روزانه

46.58

0

26

50

52

46

47

62

65

50

دانشگاه تهران

طراحی فرآیند

روزانه

46.63

33

12

64

57

0

58

69

47

57

دانشگاه صنعتی شریف

ترموسینتیک و کاتالیست

روزانه

53.58

26

39

70

0

37

69

86

60

 

 

 منابع مطالعاتی پیشنهادی

منابع مطالعاتی ویژه کنکور سراسری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

نام درس

اولویت اول

اولویت دوم

منبع تکمیلی

زبان عمومی

Essential Words for TOEFL

کتاب 504 واژه

کتاب 1100 واژه

 

زبان تخصصی

 

 

کتاب زبان تخصصی انگلیسی

(انتشارات راهیان ارشد)

 کتاب های زبان اصلی

دروس تخصصی

مهندسی شیمی

 

انتقال حرارت

 

انتقال حرارت

(انتشارات جهش)

 

انتقال حرارت جامع

(انتشارات راهیان ارشد)

انتقال حرارت هولمن

--------------------------------

کتاب انتقال حرارت

دکتر خشنودی

ترمودینامیک 1

 

ترمودینامیک 1

(انتشارات راهیان ارشد)

 

جزوه ترمودینامیک 1

(دکتر موسویان)

 

ترمودینامیک ون نس

 

ترمودینامیک ون وایلن

 

ترمودینامیک 2

 

ترمودینامیک 2

(انتشارات راهیان ارشد)

 

جزوه ترمودینامیک 2

(دکتر موسویان)

 

ترمودینامیک ون نس

 

ترمودینامیک ون وایلن

 

مکانیک سیالات

 

مکانیک سیالات جلد 1

(انتشارات راهیان ارشد)

-------------------------

مکانیک سیالات جلد 2

(انتشارات راهیان ارشد)

 

مکانیک سیالات

(انتشارات پارسه)

کتاب مکانیک سیالات

استریتر

----------------------------------

جزوه مکانیک سیالات 1

دکتر باستانی

کنترل فرآیند

کنترل فرآیند

(انتشارات راهیان ارشد)

 

 

انتقال جرم

انتقال جرم

(انتشارات جهش)

----------   یا   ----------

انتقال جرم

(انتشارات پارسه)

انتقال جرم

(انتشارات راهیان ارشد)

 

انتقال جرم رابرت تریبال

 

عملیات واحد مک کیب

 

-----------------------------

کتاب انتقال جرم

دکتر بهمنیار

عملیات واحد 1

عملیات واحد

(انتشارات راهیان ارشد)

جزوه عملیات واحد 1

(دکتر احسانی)

 

عملیات واحد مک کیب

-------------------------------

جزوه عملیات واحد 1

دکتر سیف کردی

دانشگاه صنعتی شریف

عملیات واحد 2

عملیات واحد

(انتشارات راهیان ارشد)

جزوه عملیات واحد 2

(دکتر منتظر رحمتی)

 

عملیات واحد مک کیب

طراحی راکتور

سینتیک و طراحی راکتور

(انتشارات راهیان ارشد)

 جزوه سینتیک و طراحی راکتور

دکتر فاطمی

دانشگاه تهران

 

 راکتور لون اشپیل

 

راکتور اسکات فوگلر

 

ریاضیات عددی

ریاضیات کاربردی و عددی

جلد 1 : محاسبات عددی

(انتشارات راهیان ارشد)

 کتاب محاسبات عددی

دکتر پورپاک

انتشارات دانشگاه تهران

 

ریاضیات کاربردی

کاربرد ریاضیات در

مهندسی شیمی

(انتشارات پارسه)

ریاضیات کاربردی و عددی

جلد 2 : مدل سازی

(انتشارات راهیان ارشد)

کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

دکتر فاطمی

انتشارات دانشگاه تهران

---------------------------------

کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

دکتر نیک آذر