آموزشگاه نگاره

مهندسی شیمیضرایب دروس کنکور ارشد

 

مواد امتحانی ضرائب دروس تعداد سوال از شماره تا شماره
زبان انگلیسی - عمومی و تخصصی 1 30 1 30
انتقال حرارت 1 و 2 3 15 31 45
ترمودینامیک 1 و 2 3 20 46 65
مکانیک سیالات 1 و 2 2 15 66 80
کنترل فرآیندها 1 15 81 95
انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 4 20 96 115
سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی 2 15 116 130
ریاضیات (کاربردی-عددی) 3 20 131 150

 

  

  نمونه کارنامه رتبه های برتر

نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

رتبه کنکور کارشناسی ارشد

دانشگاه پذیرفته شده 

 گرایش پذیرفته شده

دوره تحصیلی

میانگین درصد

زبان

انتقال حرارت

ترمودینامیک

سیالات

کنترل فرآیند

انتقال جرم

سینتیک و طراحی رآکتور

کاربرد ریاضیات

1

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرآیندها

روزانه

60.68

0

50

62

50

56

72

62

83

5

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرآیندها

روزانه

58

0

22

80

53

93

70

84

50

10

دانشگاه صنعتی شریف

فرآیندهایجداسازی

روزانه

51.74

0

58

60

47.62

80

44

71

45

12

دانشگاه صنعتی شریف

مدلسازی، شبیه سازی و کنترل

روزانه

53.21

0

48

51

57

24

68

56

64

21

دانشگاه صنعتی شریف

فرآیندهایجداسازی

روزانه

52.16

0

53

58

46

44

57

60

58

28

دانشگاه صنعتی شریف

محیط زیست

روزانه

46.42

0

30

73

25

0

47

70

65

32

دانشگاه صنعتی شریف

فرآیندهایجداسازی

روزانه

46.58

0

26

50

52

46

47

62

65

50

دانشگاه تهران

طراحی فرآیند

روزانه

46.63

33

12

64

57

0

58

69

47

57

دانشگاه صنعتی شریف

ترموسینتیک و کاتالیست

روزانه

53.58

26

39

70

0

37

69

86

60

 

 

 منابع مطالعاتی پیشنهادی

منابع مطالعاتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ویژه کنکور 1398

نام درس

الویت اول

الویت دوم

اولویت سوم

زبان عمومی

کتاب 504 واژه

 

کتاب 1100 واژه

 

 

Essential Words for TOEFL

 

زبان تخصصی

 

کتاب زبان تخصصی

راهیان ارشد

 

-

-

انتقال حرارت

 

 کتب ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

کتاب انتقال حرارت

مدرسان شریف

 

 

کتاب انتقال حرارت

راهیان ارشد

 

کتاب انتقال حرارت

جهش

"حجم مطالب زیاد است"

 

ترمودینامیک 1

 

 

 

جزوه ترمودینامیک1

دکتر موسویان

 

رجع کامل ترمودینامیک ( انتشارات جهش - تألیف امید بابایی)

کتاب ترمودینامیک

جهش

 

 

کتاب ترمودینامیک1

راهیان ارشد

 

ترمودینامیک 2

 

 

کتاب ترمودینامیک 2

راهیان ارشد

 

 

جزوه ترمودینامیک2

دکتر موسویان

 

 

رجع کامل ترمودینامیک ( انتشارات جهش - تألیف امید بابایی)

کتاب ترمودینامیک

جهش

مکانیک سیالات

 

 

کتاب سیالات

سری دو جلدی

راهیان ارشد

 "مهندسی شیمی"

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه سیالات

دکتر باستانی

"دانشگاه صنعتی شریف"

 

 

 

 

کتاب سیالات

پارسه

"این کتاب به دلیل دید مهندسی مکانیک در اولویت سوم می باشد"

 

کنترل فرآیند

 

 

کتاب کنترل فرآیند

راهیان ارشد

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

انتقال جرم

کتاب انتقال جرم و عملیات واحد مدرسان شریف

کتاب انتقال جرم و عملیات

مدرسان( بخش جرم)

 

 

 

 

کتاب انتقال جرم

راهیان ارشد

 

 

 

کتاب انتقال جرم

جهش

" حجم زیاد و مطالب اضافی"

 

عملیات واحد1

 

 

کتاب عملیات واحد

راهیان ارشد

 

 

 

 

جزوه عملیات واحد1

دکتر احسانی

"دانشگاه صنعتی اصفهان"

 

جزوه عملیات واحد 1

دکتر سیف کردی

"دانشگاه صنعتی شریف"

 

عملیات واحد2

 

کتاب عملیات واحد

راهیان ارشد

 

 

-

 

-

طراحی راکتور

 

جزوه سینتیک و طراحی راکتور

دکتر فاطمی

دانشگاه تهران

 

 

 

 

کتاب سنتیک و طراحی راکتور

راهیان ارشد

 

کتاب سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی - پوران پژوهش

کتاب سنتیک و طراحی راکتور

پوران پژوهش

 

ریاضیات

عددی و کاربردی

 

 

 

ریاضیات عددی

راهیان ارشد ج 1

 

کتاب کاربرد ریاضیات

پارسه

 

 

 

ریاضیات عددی

راهیان ارشد ج2

 

 

-

 

 

 

 

 

** برای خرید کتب مورد نیاز خود با تخفیفات ویژه به فروشگاه خانه مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید**