آموزشگاه نگاره

مهندسی نفتضرایب دروس

آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی نفت در تمام گرایش ها دارای 150 سوال بوده که در یک دفترچه ارائه شده و داوطلبان مجموعا 150 دقیقه وقت برای پاسخ گویی به سوالات دارند.  دروس و ضرایب کنکور ارشد مهندسی نفت و اطلاعات آزمون مربوط به تمام گرایش‌های مهندسی نفت به شرح زیر است:

عناوین دروس به ترتیب شماره: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضی (عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، مهندسی)، 3- دروس زمین شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت)، 4- ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی، 5- پتروفیزیک و چاه نگاری، 6- دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهره برداری)، 7- زمین شناسی تخصصی (زمین شناسی تحت الارضی، سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی نفت ایران)، 8- خواص سنگ و خواص سیال، 9- چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه، 10- مهندسی حفاری (مهندسی حفاری 1و2، سیمان حفاری و گل حفاری)، 11- مهندسی مخزن و بهره برداری (مخزن، بهره برداری، مکانیک سیالات دوفازی)، 12- مبانی حفاری و بهره برداری (مبانی حفاری، بهره برداری، مکانیک سیالات دوفازی)، 13- مهندسی مخزن (1و2).

 

گرایش‌ها

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
مهندسی مخازن هیدروکربوری 2 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
مهندسی حفاری و بهره برداری 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0
مهندسی اکتشاف 2 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3
 


منابع مطالعاتی پیشنهادی مهندسی نفت

منابع مطالعاتی ویژه گرایش مهندسی مخازن هیدروکربوری

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کتاب ویژه زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت

(جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع

مهندسی نفت

ریاضیات عمومی 1

کتاب ریاضی 1 – دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

-

-

ریاضیات عمومی 2

کتاب ریاضی 2 - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ریاضی 2 - دکتر  نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

-

معادلات دیفرانسیل

کتاب معادلات دیفرانسیل - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات نصیر)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات گاج)

ریاضیات مهندسی

کتاب ریاضی مهندسی دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

کتاب ریاضی مهندسی- دکتر معتقدی

(انتشارات مؤسسه پارسه)

-

زمین شناسی عمومی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر ربانی

-

زمین شناسی ساختمانی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر الیاسی

-

زمین شناسی نفت

1-کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ربانی

جزوه دکتر کدخدایی

-

خواص سنگهای مخزن

1-کتاب ویژه خواص سنگ های مخزن

(جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر رستمی

-

خواص سیالات مخزن

1-کتاب ویژه خواص سیالات مخزن

(جلد 8 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر هلالی زاده

-

کتاب مک کین

چاه آزمایی

1-کتاب ویژه چاه آزمایی

(جلد 6 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)


2-جزوه دکتر جمشیدی

-

-

نمودار گیری از چاه

1-کتاب ویژه چاه پیمایی/نمودارگیری از چاه

(جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر شاد – دانشگاه صنعتی شریف

-

جزوه دکتر رضایی

(بخش تفسیر نمودارها)

مهندسی مخزن 1

1-کتاب ویژه مهندسی مخازن 1

(جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر مسیحی

جزوه  دکتر هلالی زاده

-

مهندسی مخزن 2

1-کتاب ویژه مهندسی مخازن 2

(جلد 2 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر مسیحی

-

-

مهندسی حفاری 1

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 1

(جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر جمشیدی – نسخه شریف

جزوه دکتر هاشمی

-

مهندسی بهره برداری

1-کتاب ویژه مهندسی بهره برداری

(جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر پورافشاری

-

مکانیک سیالات دوفازی

کتاب ویژه مکانیک

سیالات دوفازی

(جلد 11 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان‌های دوفازی- دکتر وطنی

(انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)

جزوه مکانیک سیالات دوفازی

دکتر تقی خانی

 

 

منابع مطالعاتی ویژه گرایش مهندسی حفاری و بهره برداری

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کتاب ویژه زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت

(جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع

مهندسی نفت

ریاضیات عمومی 1

کتاب ریاضی 1 – دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

-

-

ریاضیات عمومی 2

کتاب ریاضی 2 - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ریاضی 2 - دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

-

معادلات دیفرانسیل

کتاب معادلات دیفرانسیل - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات نصیر)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات گاج)

ریاضیات مهندسی

کتاب ریاضی مهندسی دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

کتاب ریاضی مهندسی- دکتر معتقدی

(انتشارات مؤسسه پارسه)

-

زمین شناسی عمومی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر ربانی

-

زمین شناسی ساختمانی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر الیاسی

-

زمین شناسی نفت

1-کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ربانی

جزوه دکتر کدخدایی

-

خواص سنگهای مخزن

1-کتاب ویژه خواص سنگ های مخزن

(جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر رستمی

-

خواص سیالات مخزن

1-کتاب ویژه خواص سیالات مخزن

(جلد 8 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر هلالی زاده

-

کتاب مک کین

چاه آزمایی

1-کتاب ویژه چاه آزمایی

(جلد 6 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر جمشیدی


-

-

نمودار گیری از چاه

1-کتاب ویژه چاه پیمایی/نمودارگیری از چاه

(جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر شاد – دانشگاه صنعتی شریف

-

جزوه دکتر رضایی

(بخش تفسیر نمودارها)

مهندسی حفاری 1

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 1

(جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر جمشیدی – نسخه شریف

جزوه دکتر هاشمی

-

مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان حفاری

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان

(جلد 12 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر هاشمی

جزوه دکتر جمشیدی

جزوه دکتر نخعی

مهندسی مخزن 1

1-کتاب ویژه مهندسی مخازن 1

(جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر مسیحی

جزوه  دکتر هلالی زاده

-

مهندسی بهره برداری

1-کتاب ویژه مهندسی بهره برداری

(جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر پورافشاری

-

مکانیک سیالات دوفازی

کتاب ویژه مکانیک

سیالات دوفازی

(جلد 11 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان‌های دوفازی - دکتر وطنی

(انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)

جزوه مکانیک سیالات دوفازی

دکتر تقی خانی

 

 

منابع مطالعاتی ویژه گرایش مهندسی اکتشاف نفت

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کتاب ویژه زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت

(جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع

مهندسی نفت

ریاضیات عمومی 1

کتاب ریاضی 1 – دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

-

-

ریاضیات عمومی 2

کتاب ریاضی 2 - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ریاضی 2 - دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

-

معادلات دیفرانسیل

کتاب معادلات دیفرانسیل - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات نصیر)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات گاج)

ریاضیات مهندسی

کتاب ریاضی مهندسی دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

کتاب ریاضی مهندسی- دکتر معتقدی

(انتشارات مؤسسه پارسه)

-

زمین شناسی عمومی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر ربانی

-

زمین شناسی ساختمانی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر الیاسی

-

زمین شناسی نفت

1-کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ربانی

جزوه دکتر کدخدایی

-

ژئوشیمی

1-کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ربانی

-

-

ژئوفیزیک

1-کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ریاحی

جزوه دکتر بختیاری

-

پتروفیزیک

کتاب ویژه خواص سنگ های مخزن/پتروفیزیک

(جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

-

-

چاه پیمایی

1-کتاب ویژه چاه پیمایی/نمودارگیری از چاه

(جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر شاد – دانشگاه صنعتی شریف

-

-

سنگ شناسی رسوبی

1-کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

2-جزوه جامع دکتر ربانی

-

-

زمین شناسی تحت الارضی

کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

-

-

زمین شناس نفت ایران

1-کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

2-جزوه جامع دکتر ربانی

-

-

مهندسی مخزن 1

کتاب ویژه مهندسی مخازن 1

(جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه  دکتر هلالی زاده

جزوه  دکتر مسیحی

مهندسی حفاری 1

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 1

(جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر جمشیدی – نسخه شریف

جزوه دکتر هاشمی

-

مهندسی بهره برداری

1-کتاب ویژه مهندسی بهره برداری

(جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر پورافشاری

-

 


گرایش های مهندسی نفت

حیات در كره زمین كه مدام در جنب و جوش و حركت است،‌ بیشترین انرژی جنبشی، گرمایی و شیمیایی خود را از نفت می‌گیرد. در واقع به یاری این ماده حیاتی است كه كوچكترین موتور ماشین تا غول‌آساترین ناوگان‌های سنگین به حركت در می‌آید و هزاران نوع تولیدات و مصنوعات صنایع سنگین و جدید پتروشیمی، كودهای شیمیایی، فرآورده‌های دارویی،‌ پارچه‌ها و الیاف مصنوعی، ‌پلاستیك‌ها،‌ چسب‌ها،‌ فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و پوشش‌های استحفاظی ساخته می‌شود.

خوشبختانه كشور ما كه درکنار خلیج نفت خیز فارس قرار گرفته است، دارای منابع  بزرگ نفت و گاز می باشد. از همین رو تربیت نیروی انسانی متخصص و كارآمد، برای بهره‌برداری درست و بهینه از این سرمایه خدادادی و جوابگویی افراد به نیاز‌های آتی صنعت نفت كشور، بسیار ضروری است.

به طور کلی  مهندسی نفت را می توان اینگونه تعریف کرد:

تلاش مشترک گروه‌های مختلف مهندسی جهت کشف یک مخزن نفتی، طراحی بهترین مسیر جهت رسیدن به مخزن، حفاری چاه و رسیدن به عمق مورد نظر، تعیین ویژگی های مخزنی  و تلاش جهت رساندن سیال تولید شده به سطح زمین و پیش بینی سناریو های مناسب تولید.

آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، توجه به این نکته می‌باشد که مهندسی نفت به عنوان یک رشته بالادستی شناخته می‌شود. یعنی انجام تمام اقدامات لازم جهت شناسایی مخازن نفتی و تولید از آنها. در واقع پالایش این محصول و چگونگی تبدیل آن به سایر مواد ارزشمند، همچون سوخت‌ ها و مواد پلاستیکی، در حیطه کاری مهندسین نفت نمی گنجد و توسط مهندسین شیمی دنبال شده و این دیدگاه که مهندسی نفت، یک زیر مجموعه از مهندسی شیمی می‌باشد، دیدگاه درستی نیست.

به طور کلی مهندسی نفت دارای گرایش‌های زیر می‌باشد:

مهندسی مخازن هیدروکربوری

مهندسی حفاری

مهندسی بهره‌برداری

مهندسی اکتشاف

در این قسمت برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با این گرایش‌ها، مطالبی آماده شده است.

 

تالار افتخارات راهیان نفت جامعترین و موثرترین منابع مطالعاتی اطلاعات کامل آزمون های آزمایشی ثبت نام آنلاین کلاسها و آزمون های راهیان نفت

آلبوم تصاویر فروشگاه آنلاین کتاب دانلود رایگان جزوات نمایندگی های راهیان نفت در سراسر کشور

کانال رسمی راهیان نفت در تلگرام

 

 

راهیان نفت 

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت