آموزشگاه نگاره

کارشناسی ارشدسراسری 94

نام رشته دفترچه سوال کلید پاسخنامه
حسابداری دانلود دفترچه سوال دانلود کلید پاسخنامه
مجموعه مدیریت دانلود دفترچه سوال دانلود کلید پاسخنامه
مهندسی شیمی دانلود دفترچه سوال دانلود کلید پاسخنامه
مهندسی نفت دانلود دفترچه سوال دانلود کلید پاسخنامه

 سراسری 93

نام رشته دفترچه سوال کلید پاسخنامه
حسابداری دانلود دفترچه سوال دانلود کلید پاسخنامه
مجموعه مدیریت دانلود دفترچه سوال دانلود کلید پاسخنامه
مهندسی شیمی دانلود دفترچه سوال دانلود کلید پاسخنامه
مهندسی نفت دانلود دفترچه سوال دانلود کلید پاسخنامه