آموزشگاه نگاره

مدیریت کارآفرینیبودجه بندی سوالات

بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی

ردیف

مبحث

تعداد تقریبی سوال

زبان عمومی و تخصصی- 30 سوال

1

Vocabulary

10

2

Grammer Or Cloze Test

5

3

Reading Coprehension

15

تئوریهای مدیریت- 30 سوال

1

کلیات

3-5

2

سازماندهی

2-5

3

رهبری

1-3

4

منابع انسانی

2-4

5

برنامه ریزی

2-3

6

تصمیم گیری

2-4

7

متفرقه رفتار سازمانی (انگیزش، یادگیری، تجزیه و تحلیل مراوده ای، تغییر، تضاد و تعارض))

3-4

8

ادراک

1-3

9

تجزیه و تحلیل سیستم

1-3

10

مکاتب مدیریت (کلاسیک، نئوکلاسیک، اقتضایی)

2-5

11

خلاقیت و نوآوری

1-3

12

فرهنگ

1

13

هماهنگی

0-1

14

ارتباطات

0-1

15

کنترل

0-2

16

سایر مباحث

0-2

اقتصاد کلان - 10 سوال

1

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

0-2

2

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

0-2

3

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

2-4

4

بازار پول و سیاستهای پولی

0-3

5

تعادل همزمان در بازارهای کالاها، خدمات و  پول

2-4

6

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

0-3

7

نظریه های تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس

0-2

8

تراز بازرگانی

0-2

اقتصاد خرد - 10 سوال

1

عرضه ، تقاضا و تعادل

0-3

2

کشش

2-4

3

نظریه های رفتار مصرف کننده

0-4

4

نظریه های رفتار تولید کننده

1-3

5

هزینه

0-3

6

بازار رقابت کامل

0-3

7

بازار انحصار فروش

0-2

ریاضیات - 13 سوال

مجموعه ها

0-1

0-1

تابع

1-2

2-3

ماتریس

2-3

3-4

توابع دو یا سه متغیره

2-3

5-6

بسط دو جمله ای

0-1

0-1

حد و پیوستگی

1-2

2-3

مشتق و دیفرانسیل

3-5

3-7

انتگرال و کاربرد آن

2-3

2-3

غیره (بردار، سری، کاربرد ریاضیات و ...)

1-2

1-3

آمار - 7 سوال

مقدمات آمار توصیفی

0-1

0-2

شاخصهای مرکزی

0-1

1

شاخصهای پراکندگی،چولگی و کشیدگی

2-3

3-5

آنالیز ترکیبی و نظریه احتمال

1-2

2-3

متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع

1-2

1-2

توزیعهای گسسته و پیوسته

1-2

2-5

برآورد (تخمین) نقطه ای و فاصله ای

0-1

0-1

آزمون فرض آماری

0-1

1

رگرسیون و ضریب همبستگی

0-1

0-1

مبانی کارآفرینی- 15 سوال

  1     

کلیات

      3-5       

2

راه اندازی کسب و کار

2-5

3

کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

1-3

4

کارآفرینی در نظریه های غیر اقتصادی

0-2

5

کارآفرینی در سازمان

1-2

6

فعالیتهای تولیدی در کسب و کار

1-2

7

فعالیتهای بازرگانی در کسب و کار

1-2

8

برنامه کسب و کار

1-2

9

مدلهای نظری کارآفرینی

1-2

10

خلاقیت و نوآوری در کسب و کار

1-3

11

کسب و کار خانوادگی

1-2

12

کسب و کار اینترنتی

1-2

13

کارآفرینی اجتماعی

1-2

مدیریت بازاریابی - 15 سوال

1

پیش بینی فروش

0-2

2

استراتژیهای بازاریابی

2-3

3

تحقیقات بازار

0-1

4

رفتار مصرف کننده

1-2

5

قیمتگذاری

1-3

6

ترفیع

1-3

7

کانال توزیع

0-1

8

مدیریت محصولات

1-3

9

مدیریت بازاریابی بین الملل و صادرات

1-3

10

خدمات

0-1

11

تقسیم بندی بازار

1-3

12

سایر مباحث )کلیات، معرفی بازاریابی، انواع بازاریابی و ...)

1-3

 


دانشگاههای ارائه دهنده

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش

ظرفیت نیمسال اول

ظرفیت نیمسال دوم

توضیحات

روزانه

دانشگاه اصفهان کسب و کار جدید 3 -  

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار جدید 4 -  

روزانه

دانشگاه تهران کسب و کار جدید 9 -  

روزانه

دانشگاه خوارزمی کسب و کار جدید 10 - محل تحصیل تهران

روزانه

دانشگاه رازی - کرمانشاه کسب و کار جدید 6 -  

روزانه

دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 10 -  

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان کسب و کار جدید 5 -  

روزانه

دانشگاه شهید باهنر – کرمان کسب و کار جدید 5 -  

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی – تهران کسب و کار جدید 7 -  

روزانه

دانشگاه مازندران – بابلسر کسب و کار جدید 3 -  

روزانه

دانشگاه هنر اصفهان کسب و کار جدید 18 - پذیرش با عنوان کارآفرینی فرهنگی

روزانه

دانشگاه تهران فناوری 7 -  

روزانه

دانشگاه مازندران – بابلسر فناوری 3 -  

روزانه

دانشگاه تهران گردشگری 4 -  

روزانه

دانشگاه تهران خدمات کشاورزی 4 -  

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان خدمات کشاورزی 5 -  

روزانه

دانشگاه گنبد خدمات کشاورزی 6 -  

روزانه

دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 3 -  

روزانه

دانشگاه تهران سازمانی 3 -  

روزانه

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) سازمانی 4 -  

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان سازمانی 5 -  

روزانه

دانشگاه شاهد – تهران سازمانی 2 -

 

روزانه

دانشگاه شهیدبهشتی – تهران سازمانی 7 -  

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی- تهران سازمانی 10 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران ام بی ای 8 -

پذیرش با عنوان کارآفرینی (گرایشMBA) – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

روزانه دانشگاه تهران بین الملل 3 -

 

روزانه دانشگاه تهران بخش عمومی 4 -

 

روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان بخش عمومی 5 -

 

روزانه دانشگاه تهران توسعه 6 -

 

روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان توسعه 5 -

 

روزانه دانشگاه ایلام

آموزش و ترویج کارآفرینی

5 -

 

روزانه

دانشگاه تهران

آموزش و ترویج کارآفرینی

6 -

 

روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه

آموزش و ترویج کارآفرینی

6 -

 

روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

آموزش و ترویج کارآفرینی

5 -

 

روزانه دانشگاه تهران

کسب و کار الکترونیکی

3 -

 

روزانه دانشگاه خوارزمی

کسب و کار الکترونیکی

- 10

محل تحصیل تهران

روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان

کسب و کار الکترونیکی

5 -

 

نوبت دوم دانشگاه اصفهان کسب و کار جدید 2 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار جدید 4 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار جدید 9 -

 

نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کسب و کار جدید 2 -

 

نوبت دوم دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 5 -

 

نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان کسب و کار جدید 5 -

 

نوبت دوم دانشگاه شهیدباهنر - کرمان کسب و کار جدید 3 -

 

نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر کسب و کار جدید 2 -

 

نوبت دوم دانشگاه هنر – اصفهان کسب و کار جدید 2 -

پذیرش با عنوان کارآفرینی فرهنگی

نوبت دوم دانشگاه تهران فناوری 7 -

 

نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر فناوری 2 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران گردشگری 4 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران خدمات کشاورزی 4 -

 

نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان خدمات کشاورزی 5 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 3 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران سازمانی 3 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) سازمانی 4 -

 

نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان –زاهدان سازمانی 5 -

 

نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 2 -

 

نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران سازمانی 10 -

 

نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران ام بی ای 2 -

پذیرش با عنوان کارآفرینی (گرایشMBA) – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت

نوبت دوم دانشگاه تهران بین الملل 3 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران بخش عمومی 4 -

 

نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان بخش عمومی 5 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران توسعه 6 -

 

نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان توسعه 5 -

 

نوبت دوم دانشگاه ایلام آموزش و ترویج کارآفرینی 5 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران آموزش و ترویج کارآفرینی 6 -

 

نوبت دوم دانشگاه رازی – کرمانشاه آموزش و ترویج کارآفرینی 2 -

 

نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان آموزش و ترویج کارآفرینی 5 -

 

نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیکی 3 -

 

نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان کسب و کار الکترونیکی 5 -

 

پیام نور پیام نور استان مازندران – مرکز ساری کسب و کار جدید 8 -

 

پیام نور پیام نور استان مازندران – مرکز ساری کسب و کار جدید 15 -

آموزش محور

پیام نور پیام نور استان تهران – تهران غرب آموزش عالی 8 -

 

پیام نور پیام نور استان تهران – تهران غرب آموزش عالی 15 -

آموزش محور

مجازی دولتی

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار جدید 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران کسب و کار جدید - 10

آموزش محور

مجازی دولتی دانشگاه شهیدبهشتی – تهران کسب و کار جدید 40 -

آموزش محور

مجازی دولتی دانشگاه تهران فناوری - 10

آموزش محور

مجازی دولتی دانشگاه تهران گردشگری - 10

آموزش محورضرایب دروس

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد کارآفرینی

 ضرایب کلیه گرایشها (کسب و کار جدید، فنآوری، گردشگری، خدمات کشاورزی، فنآوری اطلاعات، سازمانی، بین الملل، بخش عمومی، آموزش عالی، توسعه، آموزش و ترویج کارآفرینی و کسب و کار الکترونیکی) یکسان و به صورت زیر است

شماره دفترچه نام درس ضریب تعداد سوالات زمان پاسخگویی
1 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2 15 150
زبان عمومی و تخصصی 3 30
تئوری های مدیریت 2 30
مبانی کارآفرینی 3 15
ریاضی و آمار 3 20
اقتصاد خرد و کلان 2 20
بازاریابی 2 15

 

 

 منابع مطالعاتی پیشنهادی

1- زبان عمومی و تخصصی

 

زبان عمومی مدیریت، ناصرزاده-نعمتی، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، منصوریان، نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت، ناصرزاده-دهدشتی، نگاه دانش

زبان عمومی زیر ذره بین، جهانشاهی، نگاه دانش

 

 

2- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

 

مدیریت ما ، علی اصغر پورعزت ، انتشارات بنیاد نهج البلاغه

اصول و مبانی مدیریت در اسلام ، دکتر سید محمد مقیمی ، انتشارات راه دانش

مبانی مدیریت اسلامی، دکتر رضا نجاری، انتشارات دانشگاه پیام نور

 

 

3- ریاضی و آمار

 

ریاضیات عمومی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست ریاضی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

 

2000 تست آمار ، طورانی ، انتشارات نگاه دانش

کتابچه آمار و احتمال ، طورانی ، انتشارات نگاره

 

 

4- تئوری های مدیریت

 

مروری جامع بر تئوری‌های مدیریت ، دکتر سید جوادین-جلیلیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست تئوری های مدیریت، سیدجوادین-جلیلیان، نگاه دانش

5- اقتصاد خرد و کلان

اقتصاد خرد، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

اقتصاد کلان، محسن نظری، انتشارات نگاه دانش

 

 

6- بازار یابی

 

مدیریت بازاریابی ، رضا مناجاتی ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست، جلیلیان، انتشارات نگاه دانش

 

 

7- مبانی کارآفرینی

مبانی کارآفرینی ، احمدپور داریانی – مقیمی ، انتشارات فرا اندیش

کارآفرینی پیشرفته ، دکتر احمدپور - علی ملکی ، انتشارات راه دانش

نظریه های کارآفرینی ، دکتر مقیمی ، انتشارات دانشگاه تهران

 

 نمونه کارنامه رتبه های برتر

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته کارآفرینی
 

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد بازاریابی کارآفرینی معدل نمره کل (تراز) رتبه
74.44 51.11 60 54.44 50 68.89 0 13.69 9369 1
65.56 6.67 60 54.44 46.67 68.89 0 17.66 8618 3
51.11 24.44 48.33 58.89 40 68.89 0 19.54 8362 5
60 22.22 36.67 37.78 55 80 0 19.11 8294 6
44.44 22.22 38.33 54.44 41.67 82.22 0 18.83 7979 8
53.33 48.89 80 0 31.67 37.78 16.67 14.96 7941 11
32.22 20 70 44.44 46.67 75.56 0 13.57 7740 14
53.33 28.89 60 26.67 31.67 64.44 0 15.73 7611 16
0 55.56 55 47.78 48.33 91.11 0 14.37 7544 19
33.33 8.89 43.33 36.67 61.67 64.44 0 19.92 7373 24
55.56 37.78 48.33 61.11 38.33 0 0 17.72 7274 26
48.89 33.33 36.67 33.33 50 55.56 0 15.59 7201 28
44.44 6.67 70 50 30 40 0 15.09 7110 31
27.78 35.56 33.33 41.11 51.67 68.89 0 15.52 6976 38
71.11 -2.21 23.33 14.44 38.33 75.56 0 18.94 6920 44
26.67 15.56 43.33 33.33 63.33 68.89 0 15.02 6873 48
26.67 37.78 40 37.78 33.33 80 0 14.47 6871 49
40 0 65 0 46.67 77.78 0 15.48 6841 50
77.78 22.22 -1.66 34.44 40 73.33 0 14.99 6833 51
38.89 44.44 41.67 32.22 35 46.67 0 15.82 6822 52
0 33.33 56.67 40 23.33 86.67 0 17.09 6747 59
0 33.33 46.67 55.56 50 57.78 0 16.68 6674 64
48.89 31.11 16.67 18.89 46.67 68.89 0 16.94 6649 69
55.56 40 0 37.78 38.33 64.44 0 16.35 6590 73
40 0 46.67 27.78 53.33 51.11 0 16.02 6525 82
56.67 6.67 0 32.22 55 77.78 0 15.85 6404 100
12.22 4.44 53.33 38.89 41.67 75.56 0 15.4 6400 102
27.78 40 18.33 21.11 41.67 71.11 0 17.86 6348 111
42.22 31.11 36.67 33.33 6.67 64.44 0 15.68 6334 113
40 8.89 6.67 31.11 55 75.56 0 17.8 6296 119
77.78 28.89 0 35.56 8.33 55.56 0 16.97 6296 119
31.11 26.67 46.67 10 30 51.11 14.29 14.68 6271 125
52.22 24.44 0 38.89 38.33 73.33 0 14.85 6240 138
54.44 -2.21 58.33 21.11 25 35.56 7.14 13.53 6221 142
36.67 13.33 50 45.56 26.67 33.33 0 15.45 6217 145
53.33 17.78 68.33 0 43.33 0 0 16.11 6184 152
50 8.89 8.33 41.11 30 75.56 0 16.2 6182 154
13.33 26.67 38.33 38.89 35 53.33 0 18.24 6181 155
68.89 37.78 0 24.44 15 57.78 0 16.93 6167 163
-8.88 44.44 28.33 50 43.33 73.33 0 16.34 6145 170
43.33 26.67 0 17.78 48.33 75.56 0 17.52 6132 173
15.56 0 51.67 31.11 41.67 71.11 0 15.33 6127 174
36.67 6.67 13.33 33.33 23.33 86.67 0 18.78 6102 176
12.22 35.56 58.33 20 15 51.11 0 18.29 6099 177
30 0 23.33 33.33 48.33 77.78 0 15.84 6079 185
44.44 0 8.33 50 45 66.67 0 15.4 6061 187
73.33 15.56 60 -1.1 28.33 0 0 14.5 6007 202
41.11 -2.21 0 48.89 51.67 75.56 0 15.81 6003 205
53.33 31.11 0 50 18.33 57.78 0 15.22 5976 214
35.56 0 68.33 30 36.67 0 0 17.95 5972 215
47.78 13.33 33.33 34.44 10 55.56 0 14.88 5900 224
48.89 13.33 13.33 52.22 6.67 62.22 0 16.04 5880 231
18.89 26.67 38.33 13.33 31.67 57.78 0 17.98 5840 242
57.78 8.89 40 21.11 10 20 16.67 14.8 5830 246
0 0 41.67 51.11 58.33 55.56 0 14.93 5765 266
45.56 11.11 0 34.44 40 62.22 0 16.66 5722 281
28.89 8.89 10 35.56 30 48.89 28.57 14.9 5706 291
21.11 -2.21 28.33 31.11 33.33 77.78 0 16.16 5637 308
14.44 35.56 0 45.56 20 84.44 0 17.38 5628 311
1.11 13.33 20 43.33 43.33 75.56 0 17.31 5621 315
53.33 0 1.67 46.67 16.67 55.56 0 18.28 5608 320
11.11 8.89 56.67 37.78 23.33 44.44 0 15.5 5606 321
-2.21 6.67 45 40 46.67 44.44 4.76 16.39 5564 340
1.11 17.78 36.67 28.89 38.33 75.56 0 14.78 5556 347
11.11 15.56 38.33 22.22 46.67 60 7.14 12.37 5542 355
0 26.67 31.67 26.67 46.67 64.44 7.14 13.22 5503 369
8.89 -4.43 31.67 26.67 55 77.78 0 14.45 5498 372
18.89 0 50 22.22 36.67 35.56 0 17.45 5458 395
23.33 15.56 0 60 40 60 0 15 5452 401
54.44 0 -1.66 47.78 0 77.78 0 16.5 5449 402
0 35.56 38.33 3.33 43.33 60 15.56 12.6 5447 406
0 26.67 30 32.22 23.33 84.44 0 14.7 5443 409
0 26.67 48.33 20 43.33 48.89 0 14.47 5415 419
36.67 40 -1.66 17.78 36.67 55.56 0 16.11 5413 420
15.56 28.89 0 48.89 25 84.44 0 14.55 5407 425
50 8.89 35 61.11 0 6.67 0 15.7 5403 427
37.78 0 10 24.44 31.67 64.44 4.76 16.44 5386 434
25.56 15.56 0 43.33 35 66.67 0 16.36 5370 442
26.67 0 35 27.78 51.67 37.78 0 14.23 5359 446
15.56 15.56 60 26.67 11.67 46.67 0 13.29 5345 456
0 42.22 46.67 53.33 35 0 0 15.71 5335 460
30 13.33 3.33 33.33 25 77.78 0 15.89 5332 462
0 46.67 11.67 32.22 33.33 66.67 0 16.36 5324 465
8.89 37.78 80 14.44 28.33 0 0 12.94 5309 472
14.44 37.78 33.33 23.33 11.67 57.78 0 15.1 5306 474
60 20 0 6.67 6.67 40 19.05 17.02 5305 477
0 0 38.33 25.56 48.33 66.67 0 15.8 5298 484
20 33.33 3.33 15.56 18.33 51.11 30.95 15.01 5251 522
27.78 33.33 38.33 22.22 28.33 -4.43 16.67 14 5223 537
40 8.89 8.33 43.33 18.33 48.89 0 16.03 5206 547
0 37.78 33.33 11.11 38.33 60 0 14.88 5190 552
0 35.56 53.33 40 50 0 0 13.14 5172 562
63.33 -2.21 25 12.22 0 55.56 0 14.48 5166 565
31.11 8.89 0 35.56 31.67 62.22 0 16.9 5164 566
20 22.22 31.67 30 25 37.78 0 15.41 5155 573
0 -2.21 48.33 32.22 38.33 57.78 0 14.21 5150 576
15.56 24.44 0 55.56 16.67 66.67 0 16.46 5150 576
64.44 0 56.67 0 0 20 4.76 15.11 5149 578