آموزشگاه نگاره

حسابداریمواد امتحانی

زبان انگلیسی

استعداد تحصیلی

اصول حسابداری

اصول مدیریت مالی

ریاضیات و آمار کاربردیمنابع پیشنهادی

زبان انگلیسی:

504 واژه ضروری

واژگان ضروری برای تافل

1100 واژه

گرامر زبان انگلیسی، مهدی خادم‌زاده

استعدا تحصیلی:

استعداد تحصیلی، امیر عرفانیان

استعداد تحصیلی، وکیلی و مسیح‌خواه

اصول حسابداری:

اصول حسابداری 1 و 2 و 3 ، دکتر نوروش و همکاران

اصول مدیریت مالی:

مدیریت مالی نوین، دکتر جهانخانی و همکاران

ریاضیات و آمار کاربردی:

ریاضی عمومی، امید محمودیان

2000 تست ریاضی عمومی، امید محمودیان

آمار برای رشته اقتصاد، مدیریت و حسابداری، محسن طورانی

2000 تست آمار، محسن طورانی