آموزشگاه نگاره

پاسخنامه تشریحی آزمون های آزمایشی رشته مهندسی نفت نگارهآزمون مرحله اول

جهت فعالسازی لینک دانلود پاسخنامه تشریحی آزمون مرحله اول بر روی تصویر زیرکلیک نمایند:

دانلود پاسخ نامه آزمون اولآزمون مرحله دوم

جهت فعالسازی لینک دانلود پاسخنامه تشریحی آزمون مرحله دوم بر روی تصاویر زیرکلیک نمایند:

دانلود پاسخنامه آزمون مرحله دوم راهیان نفتآزمون مرحله سوم

جهت فعالسازی لینک دانلود پاسخنامه تشریحی آزمون مرحله سوم بر روی تصاویر زیرکلیک نمایند:

ازمون مرحله سوم