آموزشگاه نگاره

بودجه بندی آزمون های مجموعه مدیریت

مجموعه مدیریت  - کد 1142

 

زبان عمومی و تخصصی

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

ریاضی و آمار

تئوری های مدیریت

اقتصاد خرد و کلان

مالیه عمومی و بودجه

مدیریت منابع انسانی

تحقیق در عملیات

مدیریت مالی

مدیریت تولید

بازار یابی

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مبانی کارآفرینی

حسابداری مالی و صنعتی

 

تعداد سوالات

30

15

20

30

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

گرایش­ها

ضرایب هر درس در هر گرایش

زمان پاسخگویی

بازرگانی (کد ضریب1)

3

2

2

3

2

0

0

2

0

0

4

0

0

0

150

دولتی (کد ضریب2)

3

2

2

3

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

150

صنعتی (کد ضریب3)

3

2

3

3

2

0

0

3

0

3

0

0

0

0

150

فناوری اطلاعات (کد ضریب4)

3

2

2

3

2

0

0

2

0

2

2

0

0

0

150

تکنولوژی (کد ضریب5)

3

2

2

3

2

0

0

2

0

2

0

0

0

0

150

مالی (کد ضریب6)

2

2

3

2

3

0

0

0

4

0

0

4

0

4

150

کارآفرینی (کد ضریب7)

3

2

3

2

2

0

0

0

0

0

2

0

3

0

150

منابع انسانی (کد ضریب8)

3

2

2

3

2

0

3

0

0

0

2

0

0

0

150