آموزشگاه نگاره

بودجه بندی آزمون های رشته حسابداری

 

 

مجموعه حسابداری  - کد 1134

 

زبان عمومی و تخصصی

حسابداری مالی

حسابداری صنعتی

حسابرسی

ریاضی و آمار

 

تعداد سوالات

30

25

25

25

30

گرایش­ها

ضرایب هر درس در هر گرایش

زمان پاسخگویی

حسابداری

2

3

2

2

3

210 دقیقه

حسابرسی

2

2

2

3

3

210 دقیقه

حسابداری مدیریت

2

2

3

2

3

210 دقیقه

 
 
 

زبان عمومی و تخصصی

نام طراح سوالات

دکتر غلامرضا کرمی (انحصاری در موسسه نگاره)

تعداد سوالات در هر آزمون

30 سوال

25درصد اول

در کلیه آزمون‌ها از کلیه مباحث زبان عمومی و تخصصی سوال مطرح خواهد شد.

25درصد دوم

در کلیه آزمون‌ها از کلیه مباحث زبان عمومی و تخصصی سوال مطرح خواهد شد.

25درصد سوم

در کلیه آزمون‌ها از کلیه مباحث زبان عمومی و تخصصی سوال مطرح خواهد شد.

25درصد چهارم

در کلیه آزمون‌ها از کلیه مباحث زبان عمومی و تخصصی سوال مطرح خواهد شد.

منابع اصلی

زبان عمومی ، ناصرزاده-نعمتی، انتشارات نگاه دانش

زبان تخصصی حسابداری ، نوروش – ناصرزاده ، انتشارات نگاه دانش

منابع اختیاری

واژگان ضروری504 ، ناصرزاده-اشراقی، نگاه دانش

Barron's essential words for the TOEFL

 
 
 

حسابداری مالی

نام طراح سوالات

دکتر غلامرضا کرمی (انحصاری در موسسه نگاره)

تعداد سوالات در هر آزمون

25 سوال

25درصد اول

ساختار تئوریک حسابداری و گزارشگری مالی

تئوری حسابداری، مفروضات محیطی، خصوصیات کیفی اطلاعات مالی، صورت‌های مالی اساسی و عناصر تشکیل دهنده آن، اصول شناسایی و اندازه گیری برای عناصر صورت‌های مالی، سیستم‌های بدیل تعیین سود

صورت‌های مالی اساسی

ترازنامه: نحوه ارائه ترازنامه، دارایی­های جاری، مغایرت گیری مانده وجوه نقد، دارایی­های غیر جاری، بدهی­های جاری، بدهی­های بلندمدت، ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی، حقوق صاحبان سرمایه، تغییرات حقوق صاحبان سرمایه، یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی و اطلاعات ضمیمه، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

صورت سود و زیان: سود عملیات در حال تداوم، اقلام استثنایی، عملیات متوقف شده، گردش حساب سود (زیان) انباشته

صورت سود و زیان جامع

صورت جریان وجوه نقد: شکل صورت جریان وجوه نقد، تهیه صورت جریان وجوه نقد، جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گزارش سایر جریان های نقدی، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی، جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری، جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی، سایر مسائل صورت جریان وجوه نقد

شرکت های سهامی

انتشار سهام و مخارج آن، تقسیم سود سهام، سود تصفیه، سود سهمی، تجزیه سهام، تجزیه معکوس سهام، محدودیت های سود انباشته و تخصیص آن، سهام ممتاز قابل تبدیل به سهام عادی، سهام ممتاز قابل بازخرید، سهام خزانه، صدور حق تقدم خرید سهام، ارزش دفتری هر سهم، سود هر سهم

استانداردهای حسابداری مربوطه: 1-2-4-5-6-12-14-30-31

25درصد دوم

موجودی کالا

تعیین موجودی کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته، تعیین مالکیت موجودی کالا، تعیین بهای تمام شده موجودی کالا، جریان واقعی بهای تمام شده و جریان های فرضی آن، شناسایی ویژه، میانگین، فایفو، لایفو، ارزیابی موجودی کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش و اثر محتاطانه آن، روش های برآورد موجودی کالا، روش سود ناخالص، روش خرده فروشی مسایل خاص حسابداری موجودی کالا

حسابداری سرمایه گذاری ها

سود و زیان نگهداری سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری در سهام، دریافت سود سهام، واگذاری سرمایه گذاری، تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدهی، حسابداری سرمایه گذاری در شرکت های وابسته به روش ارزش ویژه، مسائل خاص در حسابداری سرمایه گذاری در سهام

صورت های مالی تلفیقی

ترکیب واحدهای تجاری: شخصیت حقوقی شرکت ها بعد از ترکیب، روش حسابداری ترکیب شرکت ها

صورت های مالی تلفیقی: صورت های مالی تلفیقی در تاریخ تحصیل، تئوری های تلفیق، صورت های مالی تلفیقی در دوره پس از تحصیل، صورت های مالی تلفیقی در دو دوره

معاملات فی ما بین شرکت های گروه، معاملات درون گروهی موجودی کالا، داراییهای ثابت، اوراق قرضه و معاملات درون گروهی در سرمایه گذاری های درون گروهی

مالکیت های غیر مستقیم و سایر موارد مرتبط با ترکیب واحدهای تجاری: مالکیت غیر مستقیم، مالکیت درون گروهی در مالکیت های غیر مستقیم، مالکیت تقابل، تحصیل طی دوره حسابداری، تحصیل تدریجی، صورت جریان ووه نقد تلفیقی، تحصیل شرکت فرعی دارای سهام ممتاز، شرکت فرعی خارجی، تجدید سازمان، سهام خزانه شرکت فرعی، مابه ازای مشروط، رویه های حسابداری، تاریخ و دوره های حسابداری، واگذاری شرکت فرعی

استانداردهای حسابداری مربوطه: 8-15-18-19-20

25درصد سوم

شناسایی در آمد

فرآیند کسب عایدات و شناسایی درآمد، شناسایی درآمد در مقطع فروش، شناسایی درآمد در خلال تولید، پیمان های بلند مدت، فعالیت های ساخت املاک، شناسایی درآمد به موازات وصول وجه نقد، روش اقساطی، مطالبات غیر قابل وصول و تملیک مجدد، روش بازیافت بهای تمام شده، مبدلات امانی، فعالیت های بیمه عمومی

داراییهای ثابت و مشهود و داراییهای نامشهود

تعیین ارزش داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود، داراییهای ثابت مشهود، منابع طبیعی، داراییهای نامشهود، خرید دسته جمعی داراییها، معاوضه های غیر پولی، مخارج بعد از تحصیل، تعمیرات و نگهداری، الحاق، جایگزینی و بهسازی، اندازه گیری پس از شناخت اولیه، تجدید ارزیابی، استهلاک، واگذاری (فروش)، برکناری دایمی، اهدا، تبدیل غیر اختیاری، طبقه بندی داراییهای غیر جاری به عنوان نگهداری شده برای فروش

بدهی های بلند مدت

اوراق قرضه (مشارکت): ماهیت اوراق قرضه، انواع اوراق قرضه، تعیین قیمت اوراق قرضه، مخارج انتشار اوراق قرضه، تعیین قیمت اوراق قرضه بین تاریخ های پرداخت بهره، استهلاک صرف یا کسر و تعیین هزینه بهره، اوراق قرضه در سررسید، مسایل خاص مرتبط با حسابداری اوراق قرضه

طرح های مزایای بازنشستگی: طرح مزایای بازنشستگی با کمک و مزایای معین

گزارشگری مالی و تغییر قیمت ها

شاخص های عمومی و اختصاصی قیمت، اقلام پولی و غیر پولی، مدل گزارشگری بهای تمام شده تاریخی، مدل گزارشگری بهای خارجی

حسابداری شعب

سیستم حسابداری عملیات شعبه، روش های قیمت گذاری کالاهای ارسالی به شعب (سیستم متمرکز و غیر متمرکز)، معاملات بین شعبه و مرکز

تسعیر ارز

معاملات ارزی، عملیات خارجی، جریان نقدی ارزی

استانداردهای حسابداری مربوطه: 3-7-9-10-11-13-16-17-24-26-27-28-29-32

25درصد چهارم

حسابداری اجاره ها

انواع اجاره ها، نرخ بهره (سود تضمین شده) اجاره کننده، استهلاک در دفاتر اجاره کننده، فسخ قرارداد، مسایل خاص اجاره سرمایه ای

شرکت های تضامنی

سرمایه گذاری اولیه شرکا، انواع حساب در شرکت تضامنی، تسهیم سود و زیان، تغییر در ترکیب شرکا (ورود، خروج و فوت شریک)، تغییر در نسبت تقسیم سود و زیان، حسابداری انحلال و تصفیه، تصفیه آنی، تصفیه تدریجی، درجه (توان) جذب زیان

مشارکت های خاص

عملیات تحت کنترل مشترک، دارایی های تحت کنترل مشترک، واحدهای تجاری تحت کنترل مشترک، معاملات بین شریک خاص و مشارکت خاص

گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف

گزارشگری مالی میان دوره ای

فاصله زمانی تحت پوشش صورت های مالی میان دوره ای، نحوه ارائه صورت های مالی میان دوره ای، مبانی تهیه گزارشگری مالی میان دوره ای، موارد خاص در گزارشگری مالی میان دوره ای

حسابداری دولتی

استانداردهای حسابداری مربوطه: 21-22-23-25

منابع اصلی

مروری جامع بر حسابداری مالی جلد اول و دوم ، کرمی – نوروش ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست حسابداری مالی ، کرمی – مرادی ، انتشارات نگاه دانش

منابع اختیاری

-----------------------------------

 
 
 
 
 

حسابداری صنعتی

نام طراح سوالات

استاد حسینی نژاد (با نظارت علمی دکتر کرمی، انحصاری در موسسه نگاره)

تعداد سوالات در هر آزمون

25 سوال

25درصد اول

کلیات و مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی (تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی، مقایسه بها و هزینه و زیان، مبانی طبقه بندی بها) ، فرآیند تولید، صورت سود و زیان و صورت بهای تمام شده کالای فروش رفته (ثبت های حسابداری مواد و دستمزد و سربار، مباحث مربوط به سهم بیمه کارفرما و اضافه کاری و نوبت دوم کاری) ، تجزیه و تحلیل سربار ساخت (نحوه محاسبه نرخ جذب سربار، ثبت های حسابداری سربار، نحوه برخورد با اضافه یا کسر جذب سربار، تجزیه و تحلیل انحرافات سربار در بهایابی نرمال) ، بودجه انعطاف پذیر، انواع سطوح ظرفیت، تسهیم اولیه و ثانویه، بهایابی سفارش کار، بهایابی مرحله ای (ثبت های حسابداری، محاسبه معادل آحاد کالای تکمیل شده، تهیه گزارش تولید)

25درصد دوم

بهایابی استاندارد (تفاوت سیستم های بهایابی مختلف، تخصیص بها، انحرافات مواد، انحرافات دستمزد، انحرافات سربار، انحرافات مکمل، بررسی انحرافات از طریق نمودار، تسهیم انحرافات، روشهای ثبت یگانه و مختلط و ناقص) ، بهایابی جذبی و متغیر (مقایسه بهایابی جذبی و متغیر و فرامتغیر، صورت سود و زیان، تطبیق سود جذبی و متغیر در صورت عدم وجود انحراف ظرفیت، تطبیق سود جذبی و متغیر در صورت وجود انحراف ظرفیت) ، بهایابی محصولات مشترک و فرعی (تعاریف و تمایز محصولات مشترک و فرعی، روش های تخصیص بهای مشترک، فروش محصولات در نقطه تفکیک یا پردازش بیشتر، حسابداری محصولات فرعی)

25درصد سوم

تجزیه و تحلیل بهای تمام شده و حجم و سود (مفروضات تجزیه و تحلیل بهای تمام شده و حجم و سود، نقطه سر به سر، محاسبه تعداد و مبلغ فروش برای کسب سود عملیاتی/سود خالص دلخواه، ترسیم نمودارهای مربوط به شرکتهای یک محصولی، نسبت حاشیه ایمنی و اهرم عملیاتی، تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر شرکتهای چند محصولی، نقطه تعطیل بنگاه و تصمیم گیری راجع به توقف خط تولید، انتخاب از بین روش های مختلف تولید، نقطه سر به سر در روش بهایابی جذبی، نقطه سر به سر در صورت وجود هزینه های ثابت متفاوت در حجم های مختلف فعالیت) ، بهای تمام شده تفاضلی (تعاریف و کاربرد بهای تمام شده تفاضلی در تصمیم گیری، تصمیم گیری در حالت منابع کمیاب، تصمیمات مربوط به سفارش خاص و محاسبه حداقل نرخ فروش، تصمیمات خرید یا ساخت و محاسبه حداکثر نرخ خرید، تصمیمات مربوط به توقف یک خط تولید، تصمیمات قیمت گذاری، تصمیمات جایگزینی تجهیزات، تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان کامل) ، بودجه بندی سرمایه ای (مفاهیم و تعاریف اولیه، محاسبه خالص سرمایه گذاری اولیه و جریان های نقدی ورودی، روش های ارزیابی پروژه های سرمایه ای)

25درصد چهارم

بودجه جامع (تعاریف مرتبط با بودجه بندی، بودجه فروش، مقدار تولید، بودجه بندی هزینه های تولید شامل بودجه مواد مستقیم و بودجه دستمزد مستقیم و بودجه سربار، بودجه موجودی آخر دوره، بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته و بودجه هزینه های اداری و فروش، بودجه گردش وجوه نقد، بودجه انعطاف پذیر) ، تجزیه و تحلیل سود ناخالص (انحراف فروش، بهای تمام شده و سود ناخالص شامل انحراف نرخ و حجم، انحراف ترکیب و مقدار، انحراف سهم از بازار و اندازه بازار) ، قیمت گذاری انتقالات داخلی، حسابداری سنجش مسئولیت، بهایابی بر مبنای فعالیت، معیارهای ارزیابی عملکرد، مدیریت موجودی ها)

منابع اصلی

مروری جامع بر حسابداری صنعتی جلد اول و دوم ، کرمی – وافی ، انتشارات نگاه دانش

نکات و مفاهیم حسابداری صنعتی ، کرمی – حسینی نژاد ، انتشارات نگاه دانش

منابع اختیاری

2000 تست حسابداری صنعتی ، کرمی – وافی ، انتشارات نگاه دانش

 
 
 
 

حسابرسی

نام طراح سوالات

دکتر عالی خانی (با نظارت علمی دکتر کرمی، انحصاری در موسسه نگاره)

تعداد سوالات در هر آزمون

25 سوال

 

حسابرسی

 

استاندارد حسابرسی مرتبط

25درصد اول

نقش حسابرسی در اقتصاد و وظیفه حسابرسی، انواع حسابرسی و کاربردها و اهداف آن ها، استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، نقش-الزام- مراحل و کاربرد اعتبار دهی در حسابرسی، آیین رفتار حرفه ای، مسئولیت قانونی حسابرسان و مسئولیت ایشان در برابر اشخاص ثالث، سلسله مراتب حرفه ای در موسسات حسابرسی و وظایف هر یک از ایشان، برنامه ریزی حسابرسی، پذیرش صاحبکار جدید، موافقتنامه حسابرسی، قرارداد حسابرسی، مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف تحریف (اشتباه و تقلب) در حسابرسی صورت های مالی، ارزیابی قوانین و مقررات در حسابرسی صورت ها مالی

200

هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1386)

210

قرارداد حسابرسی

240

مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و استباه در حسابرسی صورت های مالی

250

ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورت های مالی

300

برنامه ریزی

520

روش های تحلیلی (موارد مربوط به کاربرد روش های تحلیلی در برنامه ریزی)

 

نشریه 123 سازمان حسابرسی "آئین رفتار حرفه ای"

25درصد دوم

کنترل های داخلی و اجزای آن، انواع کنترل های داخلی، شرایط لازم برای دستیابی به کنترل های داخلی، اثر اندازه واحد تجاری بر اجزای سیستم کنترل داخلی، ارزیابی سیستم کنترل داخلی، کنترل های داخلی در شرکت های کوچک، حسابرسان داخلی و کمیته حسابرسی و ارتباط با آن ها، نامه مدیریت، تعیین سطح اهمیت، تجزیه و تحلیل حسابرسی مبتنی بر ریسک، خطر حسابرسی و انواع آن

 

شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی

315

شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت

320

اهمیت در حسابرسی

330

روش های حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی

610

ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی

1005

حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک

1007

ارتباطات با مدیریت

25درصد سوم

شواهد حسابرسی، انواع شواهد حسابرسی، تاییدیه مدیران، معاملات با اشخاص وابسته، کاربرگ های حسابرسی، ادعاهای مدیریت، حسابرسی وجوه نقد و اوراق بهادار، حسابرسی حساب ها و اسناد دریافتنی، حسابرسی موجودی مواد و کالا و بهای تمام شده، حسابرسی دارایی های ثابت، حسابرسی حساب های پرداختنی و بدهی های بلند مدت، حسابرسی حقوق صاحبان سهام، حسابرسی درآمد و هزینه ها، مستندسازی، کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی، نمونه گیری در حسابرسی، نمونه گیری برای آزمون کنترل ها، احتمال خطر نمونه گیری برای آزمون محتوا

1

کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

230

مستند سازی

500

شواهد حسابرسی

501

شواهد حسابرسی – اقلام خاص

505

تایید خواهی برون سازمانی

510

حسابرسی نخستین

520

روش های تحلیلی

530

نمونه گیری در حسابرسی و سایر روش های انتخاب اقلام برای آزمون

540

حسابرسی برآوردهای حسابداری

550

اشخاص وابسته

560

رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

580

تاییدیه مدیران

600

استفاده از خدمات حسابرس دیگر

620

استفاده از نتایج کار کارشناس

25درصد چهارم

گزارش حسابرس مستقل، گزارش استاندارد حسابرسی، گزارشات تعدیل شده، موضوعات خاص در گزارشگری، انواع اظهار نظر، گزارش حسابرسان مستقل، سایر خدمات اعتباردهی حسابرسان، گزارشگری در موارد خاص، گزارشگری بررسی اجمالی، اجرای روش های توافقی، رسیدگی به اطلاعات مالی آتی، تنظیم اطلاعات مالی، اطلاعات مقایسه ای، سایر اطلاعات مندرج در گزارش حاوی صورت های مالی حسابرسی شده

700

گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی

705

اظهار نظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل

706

بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل

710

اطلاعات مقایسه ای

720

اطلاعات مندرج در گزارش های حاوی صورت های مالی حسابرسی شده

800

گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص

2400

بررسی اجمالی صورت های مالی

2410

بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری

3400

رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

4400

اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

4410

تنظیم اطلاعات مالی

منابع اصلی

مروری جامع بر حسابرسی ، کرمی – شهبازی ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست حسابرسی ، کرمی – شهبازی ، انتشارات نگاه دانش

منابع اختیاری

-----------------------------------

 
 
 
 

ریاضی

نام طراح سوالات

استاد محمودیان

تعداد سوالات در هر آزمون

20 سوال

25درصد اول

مجموعه، آنالیز ترکیبی، بسط دوجمله‌ای، تابع

25درصد دوم

حد و پیوستگی، مجانب‌ها، مشتق و کاربرد آن

25درصد سوم

انتگرال و کاربرد آن، کاربرد ریاضیات در مدیریت و حسابداری، ماتریس­ها

25درصد چهارم

بردار، توابع چند متغیره، دنباله و سری، مجموعه اعداد مختلط

منابع اصلی

ریاضیات عمومی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

2000 تست ریاضی ، امید محمودیان ، انتشارات نگاه دانش

منابع اختیاری

ریاضیات به سبک من ، عباس تاجیک – مینا محسنی ، انتشارات محسنی

 
 
 

آمار

نام طراح سوالات

استاد  طورانی

تعداد سوالات در هر آزمون

10 سوال

25درصد اول

آمار توصیفی

25درصد دوم

آنالیز ترکیبی و احتمال

متغیر های تصادفی (تابع احتمال، تابع چگالی، تابع توزیع تجمعی، امید ریاضی، واریانس، تابع مولد گشتاور)

25درصد سوم

متغیر های تصادفی (تابع توزیع توأم، کوواریانس، همبستگی، ضریب تعیین، رگرسیون)

توزیع­های گسسته (یکنواخت، برنولی، دوجمله ای، چند جمله­ای، فوق هندسی، پواسن)

25درصد چهارم

توزیع های گسسته (هندسی، دوجمله ای منفی)

توزیع های پیوسته

توزیع­های نمونه­ای و برآورد

آزمون فرض های آماری

منابع اصلی

2000 تست آمار ، استاد طورانی ، انتشارات نگاه دانش

کتابچه آمار و احتمال ، استاد طورانی ، انتشارات نگاره

منابع اختیاری

--------------------