آموزشگاه نگاره

مشاوران

فراز نبیئی

 

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی صنایع