آموزشگاه نگاره

سینتیک و طراحی راکتور

 

 

 

 

 

Chemical Reaction Engineering

 

 

 

 

 

Octave Levenspiel

 

 

3th Edition

 

 

 

 

 

 

 

Elements of Chemical Reaction Engineering

 

 

 

 

 

H. Scott Fogler

 

 

4th Edition