آموزشگاه نگاره

مدیریت کارآفرینی

برنامه کلاس‌های ترم  تابستان ویژه کنکور سراسری کارشناسی ارشد 97 رشته مدیریت کارآفرینی

درس

استاد

ساعت

کد/  روز/  ساعت

شهریه(تومان)

ریاضی

دکتر امید محمودیان

80ساعت

کد A: پنجشنبه 13-8

کدB: جمعه 13-8

850000تومان

آمار

دکتر محسن  طورانی

60ساعت

کد A: پنجشنبه 19-14

کدB:چهارشنبه 13-9

670000تومان

اقتصاد خردوکلان

دکترعلی  صادقین

72 ساعت

کدA: شنبه20-16

کد B: دو شنبه 20-16

670000تومان

زبان تخصصی

دکتر هزاوه

40ساعت

سه شنبه :20-16

430000تومان

زبان عمومی

استاد اسدی آراء

40 ساعت

چهارشنبه : 16-13

430000تومان

مدیریت اسلامی

دکتر جلیلیان

40ساعت

پنجشنبه: 13-16:30

440000تومان

تئوری مدیریت

دکتر جلیلیان

70ساعت

پنجشنبه: 16:30-20:30

670000تومان

مدیریت بازاریابی

دکتر جلیلیان

44ساعت

یکشنبه : 20-16

480000تومان

مبانی کار آفرینی

-

30ساعت

در صورت به حد نصاب رسیدن ترم پاییز برگزار می گردد

350000تومان

 

برنامه کلاسهای نکته و تست

ردیف

درس

تعداد ساعت

شهریه

ساعت و زمان برگزاری

1

اقتصاد خردوکلان

       16 ساعت

220000تومان

اسفند 96

2

آمار

16 ساعت

220000تومان

مهر ماه 96 طول هفته 20-17

3

رياضي

16 ساعت

220000تومان

مهر ماه 96 طول هفته 20-17

 

برنامه دقیق کلاسهای نکته و تست متعاقبا اعلام میگردد

   درصورت ثبت نام همزمان کلاس و نکته و تست  داوطلب مشمول   70000  تومان تخفیف می گردد.

تخفیفات

تخفیف نقدی

  10% تا مورخه  10/2/96

تخفیف زمانی

%10تامورخه  10/2/96

تخفیف سه درس و بالاتر

%10تامورخه  10/2/96

ثبت نام تکدرس بصورت نقدی می باشد و مشمول تخفیف نمی گردد.

درصورت ثبت نام بصورت اقساط 30% مبلغ بصورت نقدی و مابقی طی دوفقره چک به تاریخهای 30/5/96 30/6/96 دریافت خواهد شد.

 

   

 

تلفن    88895070

WWW.Negareh.ac.ir