آموزشگاه نگاره

روانشناسیسراسری کلیه گرایش ها

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور سراسری دکتری مجموعه روانشناسی تابستان 1395
"بالینی، عمومی، سلامت، تربیتی، استثنایی" (تمامی گرایشها)

ردیف

نام درس

مدرس

روز/ ساعت

مدت دوره

شهریه (ریال)

1

زبان عمومی

 

 

 

 

2

استعداد تحصیلی

       

3

نظریه های یادگیری

استاد شاه نظری

شنبه
17 الی 20

30 ساعت

 

4

روانشناسی شخصیت

استاد کشاورز

پنجشنبه
17 الی 20

30 ساعت

 

5

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

دوشنبه
8 الی 12

50 ساعت

 

جمعه
12 الی 16

6

روانشناسی رشد

استاد محمدی

جمعه
16 الی 18

30 ساعت

 

دوشنبه
16 الی 18

7

آسیب شناسی روانی

استاد محمدی

جمعه
18 الی 20

30 ساعت

 

دوشنبه
18 الی 20

 

 آزاد روانشناسی بالینی

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور آزاد دکتری روانشناسی بالینی

ردیف

نام درس

مدرس

روز / ساعت

مدت دوره

شهریه

1

متون تخصصی

استاد نادری

پنجشنبه
11 الی 14

30 ساعت

 

2

روانشناسی بالینی

استاد فرهنگی

پنجشنبه

14 الی 17

30 ساعت

 

3

نوروسایکولوژی

استاد پیری

جمعه
8 الی 11

30 ساعت

 

دوشنبه
12:30 الی 16

4

آزمونهای روانشناختی شخصیت

استاد خدادادی

جمعه
11 الی 14

30 ساعت

 

5

روانشناسی رشد

استاد محمدی

جمعه

   16 الی 18

30 ساعت

 

دوشنبه
16 الی 18

6

آسیب شناسی روانی

استاد محمدی

جمعه
18 الی 20

30 ساعت

 

دوشنبه
18 الی 20

 


آزاد روانشناسی سلامت

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور آزاد دکتری روانشناسی سلامت

ردیف

نام درس

مدرس

روز / ساعت

مدت دوره

شهریه

1

آسیب شناسی سلامت

استاد محمدی

پنجشنبه
8 الی 11

30 ساعت

 

2

متون تخصصی

استاد نادری

پنجشنبه
11 الی 14

30 ساعت

 

3

روانشناسی بالینی

استاد محمدی

پنجشنبه
14 الی 17

30 ساعت

 

4

روانشناسی شخصیت

استاد کشاورز

پنجشنبه
17 الی 20

30 ساعت

 

5

نوروسایکولوژی

استاد پیری

جمعه
8 الی 11

30 ساعت

 

دوشنبه
12:30 الی 16

6

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

جمعه
12 الی 16

50 ساعت

 

دوشنبه
8 الی 12

7

روانشناسی رشد

استاد محمدی

جمعه
16 الی 18

30 ساعت

 

دوشنبه
16 الی 18

8

آسیب شناسی روانی

استاد محمدی

جمعه
18 الی 20

30 ساعت

 

 
 


آزاد روانشناسی عمومی

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور آزاد دکتری روانشناسی عمومی

ردیف

نام درس

مدرس

روز / ساعت

مدت دوره

شهریه

1

متون تخصصی

استاد نادری

پنجشنبه
11 الی 14

30 ساعت

 

2

روانسنجی

استاد ضرغامی

پنجشنبه
14 الی 17

30 ساعت

 

3

روان شناسی شخصیت

استاد کشاورز

پنجشنبه
17 الی 20

30 ساعت

 

4

فیزیولوژی

استاد پیری

جمعه
8 الی 11

30 ساعت

 

دوشنبه
12:30 الی 16

5

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

جمعه
12 الی 16

50 ساعت

 

جمعه
8 الی 12

6

روانشناسی رشد

استاد محمدی

جمعه
16 الی 18

30 ساعت

 

دوشنبه
16 الی 18

7

آسیب شناسی روانی

استاد محمدی

جمعه
18 الی 20

30 ساعت

 

دوشنبه
18 الی 20

8

کودکان استثنایی

استاد محمدی

شنبه
12 الی 14

30 ساعت

 

9

روانشناسی عمومی

استاد محمدی

شنبه
14 الی 17

30 ساعت

 

 


آزاد روانشناسی تربیتی

برنامه کلاس‌های آمادگی کنکور آزاد دکتری روانشناسی تربیتی

ردیف

نام درس

مدرس

روز / ساعت

مدت دوره

شهریه

1

متون تخصصی

استاد نادری

پنجشنبه
11 الی 14

30 ساعت

 

2

روانسنجی

(اندازه گیری و ارزیابی)

استاد ضرغامی

پنجشنبه
14 الی 17

30 ساعت

 

3

روانشناسی تربیتی

استاد ابراهیم پور

پنجشنبه
17 الی 20

30 ساعت

 

4

آمار و روش تحقیق

استاد حبیبی

جمعه
12 الی 16

40 ساعت

 

دوشنبه
8 الی 12

5

روانشناسی رشد

استاد محمدی

جمعه
16 الی 18

30 ساعت

 

دوشنبه
16 الی 18

6

یادگیری

استاد شاه نظری

شنبه
17 الی 20

30 ساعت