بودجه‌بندی آزمون‌های حسابداری

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

مانده تا آزمون مرحله اول

مرحله اول ۱۸ آذر ۱۴۰۱

۲۵ درصد اول مباحث​

بودجه‌بندی دروس عمومی

زبان
ریاضی
آمار
کلیه مباحث
مجموعه آنالیز/ بسط/ تابع
آمار توصیفی

بودجه‌بندی دروس تخصصی

حسابرسی
حسابداری صنعتی
حسابداری مالی
اصول تنظیم و کنترل بودجه
حسابداری و حسابرسی دولتی
نقش حسابرسی در اقتصاد و وظیفه حسابرسی/ انواع حسابرسی و کاربردها و اهداف آن‌ها/ استانداردهای پیشرفته‌ شده حسابرسی/ نقش – الزام – مراحل و کاربرد اعتباردهی حسابرسی/ آیین رفتار حرفه‌ای/ مسئولیت قانونی حسابرسان و مسئولیت آن‌ها در برابر اشخاص ثالث/ سلسله مراتب حرفه‌ای در موسسات حسابرسی، وظایف هر یک از ایشان/ برنامه‌ریزی حسابرسی/ پذیرش صاحبکار جدید/ موافقت‌نامه حسابرسی/ قرارداد حسابرسی/ مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف تحریف در حسابرسی صورت‌های مالی/ ارزیابی قوانین و مقررات در حسابرسی صورت‌های مالی
مفاهیم حسابداری صنعتی و طبقه‌بندی مخارج/ حسابداری/ مواد دستمزد و سربار/ گزارشات تولید و بهای تمام‌ شده ساخت/ سربار پیش‌بینی شده جذب شده و بهایابی جزیی/ تخصیص بهای خدمات دوایر پشتیبانی/ سیستم بهایایی سفارش کار فصول 1 الی 6 کتاب مرجع کامل
ساختار تئوریک حسابداری و گزارشگری مالی/ صورت‌های مالی اساسی/ صورت سود و زیان جامع شرکت‌های سهامی، استاندارد‌های مربوطه1-2-31-30-4-5-6-12-13
نظریه‌های بودجه‌ریزی
مبانی حسابداری بخش عمومی و حسابداری بودجه‌ای/ تفاوت‌ حسابداری‌های بخش عمومی با واحدهای انتفاعی
مرحله دوم ۹ دی ۱۴۰۱

۲۵ درصد دوم مباحث

بودجه‌بندی دروس عمومی

زبان
ریاضی
آمار
کلیه مباحث
حد و پیوستگی/ مشتق و کاربرد مشتق
آنالیز ترکیبی و احتمال/ متغیر تصادفی و تابع احتمال

بودجه‌بندی دروس تخصصی

حسابرسی
حسابداری صنعتی
حسابداری مالی
اصول تنظیم و کنترل بودجه
حسابداری و حسابرسی دولتی
کنترل‌های داخلی و اجزای آن/ انواع کنترل‌های داخلی/ شرایط لازم برای دست‌یابی به کنترل‌های داخلی/ اثر اندازه واحد جاری بر اجزای سیستم کنترل داخلی/ ارزیابی سیستم کنترل داخلی، کنترل‌های داخلی در شرکت‌های کوچک/ حسابرسان داخلی و کمیته حسابرسی و ارتباط با آن‌ها/ نامه مدیریت/ تعیین سطح اهمیت/ تجزیه و تحلیل حسابرسی مبتنی بر ریسک/ خطر حسابرسی و انواع آن
سیستم بهایابی مرحله‌ای/ بهایابی محصولات مشترک/ بهایابی استاندارد فصول 7 و 8 و 9 کتاب مرجع کامل
موجودی کالا/ حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها/ صورت‌های مالی تلفیقی/ استاندارهای مربوطه 8-20-19-18-15
سیر تکاملی بودجه‌ریزی دولتی/ ماهیت بودجه‌ریزی دولتی/ اصول بودجه‌ریزی دولتی
روابط حاکم بر تبدیل مبنای نقدی و تعهدی به یکدیگر/ اصول بنیادی حسابداری دولتی
مرحله سوم ۳۰ دی ۱۴۰۱

۲۵ درصد دوم مباحث

بودجه‌بندی دروس عمومی

زبان
ریاضی
آمار
کلیه مباحث
انتگرال و کاربرد انتگرال/ کاربرد ریاضی در مدیریت/ دنباله و سری
توزیع‌های احتمال گسسته و پیوسته/ نمونه‌گیری و توزیع‌های نمونه‎‌گیری

بودجه‌بندی دروس تخصصی

حسابرسی
حسابداری صنعتی
حسابداری مالی
اصول تنظیم و کنترل بودجه
حسابداری و حسابرسی دولتی
شواهد حسابرسی/ انواع شواهد حسابرسی/ تاییدیه مدیران/ معاملات با اشخاص وابسته/ کاربرگ‌های حسابرسی/ ادعاهای مدیریت/ حسابرسی وجوه نقد و اوراق بهادار/ حسابرسی حساب‌ها و اسناد دریافتی/ حسابرسی موجودی مواد و کالا و بهای تمام‌شده/ حسابرسی دارایی‌های ثابت/ حسابرسی حساب‌های پرداختی و بدهی‌های بلندمدت/ حسابرسی حقوق صاحبان سهام/ حسابرسی درآمد و هزینه‌ها/ مستندسازی/ کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی/ نمونه‌گیری برای آزمون کنترل‌ها/ احتمال خطر نمونه‌گیری برای آزمون محتوا
روش‌های تفکیک مخارج به بهای تولید جزئی و مستقیم/ تجزیه و تحلیل‌ بهای تمام‌ شده حجم و فروش/ بیمه و تحلیل بهای اعلام شده نظافتی و تصمیم‌گیری‌ها/ فصول 10 و 11 و 12 کتاب مرجع کامل
شناسایی درآمد/ دارایی ثابت مشهود و دارایی نامشهود/ بدهی‌های بلندمدت/ گزارشگری مالی و تغییر قیمت‌ها/ حسابداری شعب/ تسعیر ارز/ استانداردهای مربوطه30-7-16-17-9-10-11-13-32-24-26-27-28-29-33
طبقه‌بندی و پیش‌بینی بوجه دولتی/ رویکردها و روش‌های بودجه‌ریزی دولتی/ تهیه و تنظیم بودجه دولتی
بودجه و حسابداری بخش عمومی/ حسابداری بودجه‌ای/ ثبت‌های بودجه‌ای در دستگاه‌های اجرائی
مرحله چهارم ۲۸ بهمن ۱۴۰۱

۲۵ درصد دوم مباحث

بودجه‌بندی دروس عمومی

زبان
ریاضی
آمار
کلیه مباحث
توابع چند متغیره/ ماتریس و دترمینان/ بردار/ اعداد مختلط
تئوری برآورد/ آزمون فرض آماری/ همبستگی و رگرسیون/ سری‌های زمانی

بودجه‌بندی دروس تخصصی

حسابرسی
حسابداری صنعتی
حسابداری مالی
اصول تنظیم و کنترل بودجه
حسابداری و حسابرسی دولتی
گزارش حسابرسی مستقل/ گزارش استاندارد حسابرسی/ گزارشات تعدیل‌شده/ موضوعات خاص در گزارشگری/ انواع اظهار نظر/ گزارش حسابرسان مستقل/ سایر خدمات اعتباردهی حسابرسان/ گزارشگری در موارد خاص/ گزارشگری بررسی اجمال/ اجرای روش‌های توافقی/ رسیدگی به اطلاعات مالی آتی/ تنظیم اطلاعات مالی/ اطلاعات مقایسه‌ای/ سایر اطلاعات مندرج در گزارش حاوی صورت‌های مالی حسابرسی شده
بودجه‌بندی جامع و سرمایه‌ای/تجزیه و تحلیل سود خالص/ مباحث نوین حسابداری مدیریت فصول13 و 14 و 15 و 16 کتاب مرجع کامل
حسابداری اجاره‌ها/ شرکت‌های تضامنی/ گزارشگری بر حسب قسمت‌های مختلف/ گزارشگری مالی میان دوره‌ای/ حسابداری دولتی استانداردهای حسابداری
تصویب بودجه دولتی/ اجرای بودجه دولتی/ کنترل و نظارت بودجه دولتی
حسابداری دستگاه‌های اجرایی/ ارتباط بین خزانه‌داری و دستگاه‌های اجرایی/ ساختار حساب‌ها، اجزا و کدگذاری آن‌ها
مرحله پنجم ۱۹ اسفند ۱۴۰۱

جامع اول

بودجه‌بندی دروس عمومی

زبان
ریاضی
آمار
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث

بودجه‌بندی دروس تخصصی

حسابرسی
حسابداری صنعتی
حسابداری مالی
اصول تنظیم و کنترل بودجه
حسابداری و حسابرسی دولتی
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
مرحله ششم ۱۸ فروردین ۱۴۰۲

جامع دوم

بودجه‌بندی دروس عمومی

زبان
ریاضی
آمار
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث

بودجه‌بندی دروس تخصصی

حسابرسی
حسابداری صنعتی
حسابداری مالی
اصول تنظیم و کنترل بودجه
حسابداری و حسابرسی دولتی
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
مرحله هفتم ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

جامع سوم

بودجه‌بندی دروس عمومی

زبان
ریاضی
آمار
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث

بودجه‌بندی دروس تخصصی

حسابرسی
حسابداری صنعتی
حسابداری مالی
اصول تنظیم و کنترل بودجه
حسابداری و حسابرسی دولتی
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث