مشاوران نگاره

مشاوران نگاره در ارشد مدیریت

مشاوران نگاره در ارشد حسابداری

مشاوران نگاره در دکتری مدیریت

  • مشاور کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت مالی موسسه آموزش عالی نگاره
  • رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی 1397
  • رتبه 12 کنکور دکتری مدیریت مالی 1401
  • دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه تهران
  • فارغ‌التحصیل کارشناس ارشد مدیریت مالی (بانکداری) دانشگاه تهران
  • فارغ‌التحصیل مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری و تحلیل اوراق بهادار

خانم غزاله هاشمی

• مشاور کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت موسسه آموزش عالی نگاره
• دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی
• فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
• مدیر امور اداری شرکت پیشگامان کشاورزی کوثر
• مشاور شرکت دانش‌بنیان آروین مروارید اردیبهشت

خانم سهیلا مرادیان

مشاوران نگاره در دکتری حسابداری

مشاوران نگاره در مدیریت کسب و کار (MBA)