بودجه‌بندی آزمون‌های مدیریت

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا آزمون مرحله اول

مرحله اول ۱۸ آذر ۱۴۰۱

۲۵ درصد اول مباحث​

بودجه‌بندی درس‌های عمومی

زبان
تئوری‌های مدیریت
مدیریت اسلامی
اقتصاد
ریاضی
آمار

کلیه مباحث
سازمان و مدیریت/ مکاتب و نظریه‌های سازمان مدیریت/ خلاقیت، نوآوری/ تصمیم‌گیری و حل مسائل/ برنامه‌ریزی
کلیات مدیریت در اسلام/ مفهوم‌شناسی سازمان و مدیریت از دیدگاه اسلام/ فرآیند شکل‌گیری مدیریت اسلامی و رویکردها/ مبانی برنامه‌ریزی در مدیریت اسلامی/ منزلت دانش مدیریت در اسلام/ مدیریت به مثابه سیر و سلوک/ مبادی روش‌شناسی/ مختصات سازمان توحیدی
خرد:
تقاضا، عرضه، تعادل/ کشش/ رفتار مصرف‌کننده
مجموعه/ آنالیز/ بسط/ تابع
آمار توصیفی

بودجه‌بندی درس‌های تخصصی

تحقیق در عملیات
بازاریابی
مدیریت تولید
مدیریت مالی
سرمایه‌گذاری و ریسک
حسابداری مالی و صنعتی
مالیه و بودجه
منابع انسانی
کارآفرینی
مدل برنامه‌ریزی خطی/ روش سیمپلکس
کلیات بازاریابی نوین/ سیر تکامل بازاریابی/ مدیریت استراتژیک بازاریابی/ سیستم اطلاعات و تحقیقات بازاریابی
مکان‌یابی کارخانه/ پیش‌بینی تقاضا/ طراحی استقرار/ اتوماسیون صنعتی
کلیات بازار‌های مالی/ صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل آن/ تجزیه و تحلیل نقطه سربه‌سر و اهرم‌ها/ برنامه‌ریزی مالی
مفاهیم اولیه سرمایه‌گذاری/ شاخص‌های بازار/ خرید و فروش اوراق بهادار/ نظریه نوین پورتفوی
مروری بر چرخه حسابداری/ چرخه حسابداری واحدهای بازرگانی و حسابداری موجودی کالا/ حسابداری وجوه نقد
نظریه‌های بودجه‌ریزی دولتی/ سیرتکامل بودجه‌ریزی دولتی/ ماهیت بودجه‌ریزی دولتی
کلیات/ تعاریف و مفاهیم مدیریت منابع انسانی/ چگونگی پیدایش و توسعه مدیریت منابع انسانی/ مدیریت استراتژیک منابع انسانی
موفقیت و برنامه‌ریزی مسیر شغلی و خلاقیت/ نگرش به کسب‌وکار/ مسیر تکاملی و تعاریف کارآفرینی/ اهمیت و ضرورت کارآفرینی/ کارآفرینی در نظریه اقتصادی/ کارآفرینی از نظر دیدگاه غیراقتصادی (رویکرد ویژگی‌ها و رویکرد رفتاری)
مرحله دوم ۹ دی ۱۴۰۱

۲۵ درصد دوم مباحث

بودجه‌بندی درس‌های عمومی

زبان
تئوری‌های مدیریت
مدیریت اسلامی
اقتصاد
ریاضی
آمار

کلیه مباحث
سازماندهی و طراحی سازمان/ هماهنگی/ ارتباطات سازمانی/ کنترل/ نظریه فشار‌های عصبی در سازمان و مقابله/ مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی/ سازمان‌های یادگیرنده/ سازمان مجازی/ دیدگاه‌های پست مدرنیسم/ مدیریت دانش/ سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی/ منطق عقلی جدید و نظریه‌های سازمانی
تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مدیریت اسلامی/ مبانی سازماندهی در مدیریت اسلامی/ مدیریت منابع انسانی/ سازمان اسوه/ سازمان هادی/ سازمان عدل
خرد:
رفتار تولیدکننده/ تئوری هزینه/ بازار انحصار کامل/ بازار رقابت کامل
حد و پیوستگی/ مشتق و کاربرد مشتق
آنالیز ترکیبی و احتمال/ متغیر تصادفی و تابع احتمال

بودجه‌بندی درس‌های تخصصی

تحقیق در عملیات
بازاریابی
مدیریت تولید
مدیریت مالی
سرمایه‌گذاری و ریسک
حسابداری مالی و صنعتی
مالیه و بودجه
منابع انسانی
کارآفرینی
روش سیمپلکس (روش M بزرگ و انواع حالات خاص) مدل ثانویه/ روش سیمپلکس ثانویه/ ماتریس‌ها
تجزیه و تحلیل بازارهای مصرفی/ تجزیه و تحلیل بازارهای صنعتی/ استراتژی بازاریابی مشتری‌مدار/ مدیریت محصول/ توسعه محصول جدید/ مدیریت خدمات
روش‌سنجی و کارسنجی/ طراحی محصول/ قابلیت اطمینان/ نقطه سربه‌سر
ارزش زمانی پول/ بودجه‌بندی در شرایط اطمینان
بهینه‌سازی پرتفوی/ تئوری بازار سرمایه/ مدل‌های عاملی/ مدل قیمت‌گذاری/ دارایی‌های سرمایه‌ای
دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود/ بدهی بلندمدت، اوراق قرضه/ حسابداری شرکت تضامنی/ شرکت سهامی و صورت مالی اساسی (تا سر ابطال سهام)
اصول بودجه‌ریزی دولتی/ طبقه‌بندی و پیش‌بینی بودجه دولتی
تجزیه و تحلیل طراحی شغل/ فرآیند برنامه‌ریزی منابع انسانی/ فرآیند کارمندیابی/ فرآیند انتخاب
کارآفرینی در سازمان/ ادبیات استراتژی کارآفرینی درون سازمانی/ مدل ارائه شده برای ایجاد کارآفرین در سازمان/ انواع مدل کارآفرینی (فرآیند و محتوایی)/ چگونگی راه‌اندازی کسب‌وکار/ انواع شرکت‌ها/ مراحل قانونی ایجاد کسب‌وکار/ انواع فعالیت سازمانی کسب‌وکار
مرحله سوم ۳۰ دی ۱۴۰۱

۲۵ درصد سوم مباحث

بودجه‌بندی درس‌های عمومی

زبان
تئوری‌های مدیریت
مدیریت اسلامی
اقتصاد
ریاضی
آمار


کلیه مباحث
کلیات تئوری سازمانی/ اثر بخشی سازمانی/ ابعاد ساختار سازمانی/ استراتژی/ اندازه سازمان/ فناوری/ محیط و مدیریت محیط/ قدرت – کنترل/ بروکراسی و ادهوکراسی/ مدیریت فناوری و طراحی شغل/ مدیریت تغییر و تکامل سازمانی/ مدیریت تعارض سازمانی/ مدیریت کیفیت جامع/ مهندسی مجدد/ توسعه سازمانی/ فناوری اطلاعات و ساختار سازمان
مبانی رفتار و مدیریت رفتار سازمانی در سطح فردی/ مدیریت رفتار سازمانی در سطح گروهی و سازمانی/ سازمان آخرت‌گرا/ محکمات و حد و مرزها/ متشابهات و اضطرارها/ مدخلی بر مدیریت اسلامی
کلان: انجام فعالیت اقتصاد/ حسابداری مالی و شاخص قیمت/ مدل تعیین درآمد تعادلی و سیاست مالی
انتگرال و کاربرد انتگرال/ کاربرد ریاضی در مدیریت/ دنباله و سری
توزیع‌های احتمال گسسته و پیوسته/ نمونه‌گیری و توزیع‌های نمونه‌گیری

بودجه‌بندی درس‌های تخصصی

تحقیق در عملیات
بازاریابی
مدیریت تولید
مدیریت مالی
سرمایه‌گذاری و ریسک
حسابداری مالی و صنعتی
مالیه و بودجه
منابع انسانی
کارآفرینی
تحلیل حساسیت و مدل برنامه‌ریزی پارامتریک/ حمل و نقل/ تخصیص
مدیریت برند/ قیمت‌گذاری/ مدیریت توزیع
مدیریت و کنترل موجودی/ برنامه‌ریزی مواد/ برنامه‌ریزی سیستم‌های غیر پیوسته/ مدیریت کیفیت
بوجه‌بندی در شرایط عدم اطمینان/ ارزش شرکت
ارزیابی عملکرد پورتفوی/ کار‌آیی بازار سرمایه/ ارزش‌گذاری اوراق با درآمد ثابت/ مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
شرکت سهامی و صورت مالی اساسی (از ابطال سهام به بعد)،‌ حسابداری سرمایه‌گذاری/ آشنایی با حسابداری صنعتی
رویکردها و روش‌های بودجه‌ریزی دولتی/ تهیه و تنظیم بودجه دولتی/ تصویب بودجه دولتی
فرآیند اجتماعی کردن/ فرآیند آموزش کارکنان/ ارزیابی عملکرد
طرح کسب‌وکار/ فعالیت مدیریتی در کسب‌وکار کارآفرینانه/ فعالیت تولیدی در کسب‌وکار کار‌آفرینانه
مرحله چهارم ۲۸ بهمن ۱۴۰۱

۲۵ درصد چهارم مباحث

بودجه‌بندی درس‌های عمومی

زبان
تئوری‌های مدیریت
مدیریت اسلامی
اقتصاد
ریاضی
آمار


کلیه مباحث
مقدمه‌ای بر رفتار سازمانی/ ادراک/ انگیزش/ یادگیری/ تحلیل مراوده‌ای/ نگرش‌های شغلی و رفتار/ گروه و پویایی گروه/ فراگرد ارتباطات (رفتار)/ رهبری/ معنی و مفهوم کار/ هدف‌گذاری/ عدالت سازمانی/ هوشمندی سازمانی/ نظریه‌های شخصیت/ تضاد و مذاکره/ بهره‌وری فرد و سازمان/ تحول سازمانی/ مدیریت منابع انسانی
رهبری سازمانی در مدیریت اسلامی/ کنترل سازمانی در مدیریت اسلامی/ نظریه‌ها و اکتشافات علمی/ دانش فنی و یافته‌های علمی/ رعایت اخلاق در کسب‌وکار/ رعایت اخلاق در کارگزاری دولت/ اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن
کلان:
بازار پول و سیاست پولی/ تعادل همزمان بازار کالا و پول IS-LM/ نظریه مصرف و سرمایه‌گذاری/ تورم و بیکاری/ اقتصاد بین‌الملل/ نوسان‌های اقتصادی و سیاست تثبیت
توابع چند متغیره/ ماتریس و دترمینان/ بردار/ اعداد مختلط
تئوری برآورد/ آزمون فرض آماری/ همبستگی و رگرسیون/ سری‌های زمانی

بودجه‌بندی درس‌های تخصصی

تحقیق در عملیات
بازاریابی
مدیریت تولید
مدیریت مالی
سرمایه‌گذاری و ریسک
حسابداری مالی و صنعتی
مالیه و بودجه
منابع انسانی
کارآفرینی
شبکه‌ها/ برنامه‌ریزی خطی با اعداد صحیح/ برنامه‌ریزی صفر و یک/ برنامه‌ریزی پویا/ برنامه‌ریزی غیرخطی/ تئوری بازی
ارتباطات یکپارچه بازاریابی/ رقابت و استراتژی‌های رقابتی/ بازاریابی بین‌المللی/ بازاریابی اسلامی
کنترل کیفیت/ مفاهیم و سیستم‌های نوین/ برنامه‌ریزی جامع/ تئوری صف/ مدیریت و کنترل پروژه/ نگهداری و تعمیرات
روش‌های تامین مالی بلند مدت/ هزینه سرمایه/ سایر مباحث
مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ/ ارزش‌گذاری اوراق مالکیت/ معاملات آتی و اوراق مشتقه/ اختیارهای معامله
تجزیه و تحلیل سربار/ سیستم‌های بهایابی سفارش کار و مرحله‌ای
اجرای بودجه‌بندی دولتی/ کنترل و نظارت بودجه دولتی
سیستم پاداش/ مدیریت حقوق و دستمزد/ انضباط: اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان
فعالیت‌های حسابداری در کسب‌وکارهای کارآفرینانه/ فعالیت‌های مالی در کسب‌وکارهای کارآفرینانه/ فعالیت‌های تامینی در کسب‌وکار کارآفرینانه/ سابقه آموزش و تحقیقات کارآفرینی
مرحله پنجم ۱۹ اسفند ۱۴۰۱

جامع اول

بودجه‌بندی درس‌های عمومی

زبان
تئوری‌های مدیریت
مدیریت اسلامی
اقتصاد
ریاضی
آمار
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث

بودجه‌بندی درس‌های تخصصی

تحقیق در عملیات
بازاریابی
مدیریت تولید
مدیریت مالی
سرمایه‌گذاری و ریسک
حسابداری مالی و صنعتی
مالیه و بودجه
منابع انسانی
کارآفرینی
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
مرحله ششم ۱۸ فروردین ۱۴۰۲

جامع دوم

بودجه‌بندی درس‌های عمومی

زبان
تئوری‌های مدیریت
مدیریت اسلامی
اقتصاد
ریاضی
آمار
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث

بودجه‌بندی درس‌های تخصصی

تحقیق در عملیات
بازاریابی
مدیریت تولید
مدیریت مالی
سرمایه‌گذاری و ریسک
حسابداری مالی و صنعتی
مالیه و بودجه
منابع انسانی
کارآفرینی
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
مرحله هفتم ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

جامع سوم

بودجه‌بندی درس‌های عمومی

زبان
تئوری‌های مدیریت
مدیریت اسلامی
اقتصاد
ریاضی
آمار
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث

بودجه‌بندی درس‌های تخصصی

تحقیق در عملیات
بازاریابی
مدیریت تولید
مدیریت مالی
سرمایه‌گذاری و ریسک
حسابداری مالی و صنعتی
مالیه و بودجه
منابع انسانی
کارآفرینی
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث
کلیه مباحث