004
001
کد تخفیف
FTR8J2U
FTR87H4
FTRW67R
FTR2Q42
FTR4M7H
FTR15P8
FTR8YT5
FTR3DZ2
FTR2K6M
FTR9X98
FTR12R7
FTR5GB8
FTR2ER9
FTR6XS9
FTR6S7F

هریک از ۱۵ کد بالا روی ۱ تا ۳ دوره از دوره‌های ریاضی تعریف شده‌اند و تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت معتبر هستند.(دوره‌ها را از این لینک مشاهده کنید.)

torani
کد تخفیف
GMT10A2
GMT61F8
GMT14Z1
GMT21D3
GMT72W6
GMT43T5
GMT18K4
GMR28Q6

هریک از 8 کد بالا روی 1 تا 2 دوره از دوره‌های جیمت تعریف شده‌اند و تا ساعت 24 روز پنجشنبه 7 اردیبهشت معتبر هستند.(دوره‌ها را از این لینک مشاهده کنید.)

mba
کد تخفیف
ZBN41J3
ZBN91U2
ZBN19P4
ZBN57H2
ZBN33C6
ZBN12S9
ZBN41N1
ZBN62R7

هریک از 8 کد بالا روی 1 تا 2 دوره از دوره‌های کلاس زبان MBA تعریف شده‌اند و تا ساعت 24 روز پنجشنبه 7 اردیبهشت معتبر هستند.(دوره‌ها را از این لینک مشاهده کنید.)

005