منابع کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

منابع درس‌های عمومی و تخصصی

درس
منبع
ریاضی عمومی 1 و 2
ریاضی عمومی 1 (جلد اول و دوم) و 2 (جلد اول و دوم) مسعود آقاسی؛ انتشارات نگاه دانش
زبان تخصصی مدیریت سید محمدرضا ناصرزاده؛ انتشارات نگاه دانش
استعداد تحصیلی GMAT
استعداد تحصیلی مدیریت کسب‌وکار MBA و امور شهری احمد صداقت/ محسن طورانی؛ انتشارات نگاه دانش
زبان
زبان عمومی محمدرضا ناصرزاده/ رضا نعمتی؛ انتشارات نگاه دانش
زبان تخصصی مدیریت کسب‌وکار MBA محمدرضا ناصرزاده/ یاشار دهدشتی؛ انتشارات نگاه دانش
2000 تست زبان تخصصی MBA؛ انتشارات نگاه دانش